Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie podyplomowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie kulturą

Katedra Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje roczne podyplomowe studia z zakresu zarządzania kulturą.

 

 

Informacje o studiach

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; a także dyrektorzy muzeów, teatrów, stowarzyszeń, festiwali oraz instytucji publicznych (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa).

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.
3. Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.
4. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce; ekonomika kultury.
5. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
6. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.
7. Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.
8. Finansowanie kultury: warsztaty pisania projektów, sponsoring.
9. Marketing: produkt w kulturze, reklama.
10. Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja.
11. Kultura w Internecie.
12. Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.

Informacje praktyczne:

Jednostka prowadząca: Instytut Kultury UJ, Katedra Zarządzania Kulturą

Kierownik Studiów: dr hab. Łukasz Gaweł

Koordynator Studiów: mgr Agnieszka Konior

Wszelkich informacji udziela koordynator studiów:

mgr Agnieszka Konior

e-mail: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl

Program kształcenia

Wydział

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Jednostka prowadząca studia podyplomowe (instytut, katedra, zakład)

Instytut Kultury, Katedra Zarządzania Kulturą

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie Kulturą

Typ studiów

Doskonalące

Opłata za studia

4500 zł (płatne w dwóch semestralnych ratach)

Obszar kształcenia

Dyscyplina: zarządzanie
Obszar: nauki humanistyczne

Język prowadzonych
studiów podyplomowych

Studia prowadzone w całości w języku polskim

Imię i nazwisko kierownika studiów

dr hab. Łukasz Gaweł

Informacje o studiach

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; a także dyrektorzy festiwali, muzeów, teatrów oraz innych organizacji kulturalnych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.

3. Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.

4. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce; ekonomika kultury.

5. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, turystyka kulturowa.

6. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.

7. Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.

8. Finansowanie kultury: warsztaty pisania projektów, sponsoring.

9. Marketing: produkt w kulturze, reklama.

10. Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja, negocjacje.

11. Kultura w mediach społecznościowych.

12. Metodologia badań w kulturze.

13. Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.

Dane teleadresowe jednostki

Instytut Kultury
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Tel. 12/664-58-18
www.kultura.uj.edu.pl

zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub poświadczoną przez pracownika uczelni kopię dyplomu)

Terminy zajęć

10 modułów (zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:00)

Ogólne cele kształcenia

Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organizacjach kultury (również ich administracji) oraz chcących w przyszłości pracować w tym sektorze. Mają dać narzędzia niezbędne z punktu widzenia specyfiki zarządzania kulturą w każdych z trzech sektorów. Absolwenci – w założeniu – są przygotowani zarówno do podjęcia zadań menagera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), jak i do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury.

Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni

W misji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisano m.in., że Uniwersytet: „kontynuuje swe wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej". Takie założenia przyświecają również realizowanym przez Instytut Kultury studiom podyplomowym Zarządzanie kulturą – biorąc pod uwagę wielowiekowe kulturotwórcze dzieło Uczelni, tradycję badań naukowych i wcielania ich w życie, chcemy przyczyniać się do zmiany jakości zarządzania kulturą jako taką, jak również organizacjami kultury każdego sektora.

Różnice w stosunku do innych studiów podyplomowych o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni

Realizowane od kilkunastu lat przez Katedrę Zarządzania Kulturą pod kierownictwem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, studia podyplomowe Zarządzanie kulturą, od samego początku wyróżniały się łączeniem wymiaru teoretycznego z praktycznym. Z tego powodu obok naukowców, zajęcia na studiach realizują liczni praktycy zarządzania w kulturze, zajmujący kierownicze stanowiska w instytucjach kultury.

Wymagania wstępne

Ukończone studia wyższe

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

25-50 osób

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

40 ECTS

Liczba semestrów

2 semestry

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Załącznik

Plan studiów

Załącznik

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program studiów podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy

Załącznik

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Obecność na zajęciach (można opuścić jedynie 16 h kontaktowych)

Praca dyplomowa napisana po kierunkiem promotora (obowiązkowa)

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Po każdych zajęciach przeprowadzane jest wśród słuchaczy badanie z wykorzystaniem specjalnie opracowanej ankiety, zaś na koniec pełnego cyklu dydaktycznego prowadzona jest (na tej samej zasadzie) ewaluacja całego kursu. Analiza wyników służy doskonaleniu programu nauczania oraz organizacji studiów w kolejnym roku akademickim.

Plan studiów

Plan studiów - rok akademicki 2018/2019

Semestr zimowy:

 1. Zarys problematyki zarządzania kulturą (4 h - 1 ECTS)
 2. Tożsamość zarządzania kulturą (4 h - 1 ECTS)
 3. Nowe trendy w zarządzaniu (8 h - 2 ECTS)
 4. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (8 h - 2 ECTS)
 5. Kultura w mediach społecznościowych (4 h - 1 ECTS)
 6. Metodologia badań w kulturze (8 h - 2 ECTS)
 7. Zarządzanie projektem (8 h - 2 ECTS)
 8. Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 h - 2 ECTS)
 9. Negocjacje (8 h - 2 ECTS)
 10. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (4 h - 1 ECTS)
 11. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury (4 h - 1 ECTS)
 12. Sponsoring i jego aspekty (4 h - 1 ECTS)
 13. Międzynarodowa współpraca kulturalna (4 h - 1 ECTS)
 14. Seminarium (15h - 3 ECTS)

Łącznie za semestr zimowy: 91 h, 22 ECTS

 

Semestr letni:

 1. Marketing w kulturze (8 h - 2 ECTS)
 2. Public relations (8 h - 2 ECTS)
 3. Warsztaty - pisanie projektów (8 h - 2 ECTS)
 4. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (4 h - 1 ECTS)
 5. Ochrona własności intelektualnej (4 h - 1 ECTS)
 6. Prawo zamówień publicznych (4 h - 1 ECTS)
 7. Prawo pracy (4 h - 1 ECTS)
 8. Modele polityki kulturalnej w Europie (4 h - 1 ECTS)
 9. Sztuka wystąpień publicznych (4 h - 1 ECTS)
 10. Ekonomika kultury (4 h - 1 ECTS)
 11. Turystyka kulturowa (4 h - 1 ECTS)
 12. Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury (24h - 6 ECTS) - Muzeum Narodowe w Krakowie/ Muzeum Krakowa/ Teatr Łaźnia Nowa/ Dom Kultury INSPIRO/ Fundacja Miasto Literatury/ Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Łącznie za semestr letni: 80 h, 20 ECTS

Akty prawne

Aktualne akty prawne i dokumenty wewnętrzne dotyczące kształcenia podyplomowego na Uniwersytecie Jagiellońskim można znaleźć na stronie internetowej.

Rekrutacja

Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje roczne podyplomowe studia z zakresu zarządzania kulturą.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 TRWA OD 3.06.2019 DO 17.09.2019 (DO 12.00) PRZEZ STYSTEM ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW www.erk.uj.edu.pl

Jednostka prowadząca: Instytut Kultury UJ, Zakład Zarządzania Kulturą

Kierownik Studiów: dr hab. Łukasz Gaweł

Koordynator Studiów: mgr Agnieszka Konior

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

Opis programu studiów

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze. Realizowane od 1997 przez Katedrę Zarządzania Kulturą pod kierownictwem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, studia podyplomowe Zarządzanie kulturą, od samego początku wyróżniały się łączeniem wymiaru teoretycznego z praktycznym.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu SWPS; a także dyrektorzy muzeów, teatrów, stowarzyszeń, festiwali oraz instytucji publicznych (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa).

Wymagane dokumenty:

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są przesłać następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada dyplomu, kserokopia wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenie potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia,
 3. tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego dokumentu który został sporządzony w języku innym niż polski,
 4. Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa zobowiązani są złożyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

Informacje praktyczne, opłaty

Studia będą prowadzone w trybie zaocznym (raz lub dwa razy w miesiącu).

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00–16:00, w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Łojasiewicza 4) oraz w krakowskich instytucjach kultury.

Czas trwania: 2 semestry.

Cykl kształcenia: październik 2018 r. – czerwiec 2019 r. (szczegółowy harmonogram będzie podany w terminie późniejszym).

Warunki uzyskania dyplomu: obecność na zajęciach oraz praca dyplomowa napisana pod kierunkiem promotora.

Opłaty: 4500 zł płatne w całości lub w dwóch ratach (2250 zł za semestr)

Limit przyjęć: 25-50 osób.

Program studiów

I semestr studiów 

 • Zarys problematyki zarządzania kulturą (4 h)
 • Tożsamość zarządzania kulturą (4 h)
 • Organizacja i zarządzanie - aspekty humanistyczne (8 h)
 • Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (8 h)
 • Kultura w mediach społecznościowych (4 h)
 • Zarządzanie projektem (8 h)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 h)
 • Negocjacje (8 h)
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (4 h)
 • Zarządzanie jakością w instytucjach kultury (4 h)
 • Sponsoring i jego aspekty (4 h)
 • Międzynarodowa współpraca kulturalna (4 h)
 • Seminarium (15 h)

II semestr studiów

 • Marketing w kulturze (8 h)
 • Public relations (8 h)
 • Warsztaty – pisanie projektów (8 h)
 • Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (4 h)
 • Ochrona własności intelektualnej (4 h)
 • Prawo zamówień publicznych (4 h)
 • Prawo pracy (4 h)
 • Modele polityki kulturalnej w Europie (4 h)
 • Sztuka wystąpień publicznych (4 h)
 • Ekonomika kultury (4 h)
 • Turystyka kulturowa (4 h)
 • Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury (24 h)

Profil absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organizacjach kultury (również ich administracji) oraz chcących w przyszłości pracować w tym sektorze. Mają dać narzędzia niezbędne z punktu widzenia specyfiki zarządzania kulturą w każdych z trzech sektorów. Absolwenci – w założeniu – są przygotowani zarówno do podjęcia zadań menagera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), jak i do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury. 

Studia podyplomowe Zarządzanie kulturą są co prawda studiami doskonalącymi, ale dzięki kontaktom jakie zachowujemy z absolwentami można stwierdzić, ze dają one szansę rozwoju osobom pracującym w sektorze kultury, zaś poszukującym takiej pracy, zwiększają szansę na zatrudnienie. Wśród słuchaczy podyplomowych studiów Zarządzanie kulturą znajdują się zarówno pracujący w sektorze publicznym kultury, jak również osoby reprezentujące trzeci sektor oraz przemysły kultury. Osobną zauważalną grupę tworzą artyści poszukujący narzędzi świadomego zarządzania własną karierą.

Szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce "Program kształcenia"

Materiały promocyjne

proj. Marta Gotfryd (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Wszelkich informacji udziela koordynator studiów:

mgr Agnieszka Konior

e-mail: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl

Harmonogram

Harmonogram semestr letni 2018/2019

Terminy zjazdów w semestrze zimowym: 19-20 X, 23-24 XI, 7-8 XII, 11-12 I, 25-26 I

Terminy zjazdów w semestrze letnim: 22-23 II, 14-15 III, 18-19 IV, 16-17 V, 6-7 VI

Wszystkie zajęcia (oprócz przedmiotów: Zarys problematyki zarządzania kulturą i Praktycznych przykładów zarządzania instytucją kultury) odbywają się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Łojasiewicza 4). Dojazd tramwajem nr 11, 18, 52.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie. Zajęcia zwyczajowo odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00-16.00.

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzania kulturą UJ w roku akademickim 2018/19

Wytyczne prace dyplomowe 2018/2019

Prace dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzania kulturą UJ w roku akademickim:

Dane kontaktowe

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Łukasz Gaweł

e-mail: lukasz.gawel@uj.edu.pl

Wszelkich informacji udziela koordynator studiów:

mgr Agnieszka Konior

e-mail: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl