Przejdź do głównej treści

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Rekrutacja studia podyplomowe Zarządzanie kulturą

Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje roczne podyplomowe studia z zakresu zarządzania kulturą.

Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów irk.uj.edu.pl

Jednostka prowadząca: Instytut Kultury UJ, Zakład Zarządzania Kulturą

Kierownik Studiów: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Koordynator Studiów: mgr Agnieszka Dudek

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze. Realizowane od 1997 przez Katedrę Zarządzania Kulturą pod kierownictwem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, studia podyplomowe Zarządzanie kulturą, od samego początku wyróżniały się łączeniem wymiaru teoretycznego z praktycznym.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; a także dyrektorzy muzeów, teatrów, stowarzyszeń, festiwali oraz instytucji publicznych (np.  Urząd Miasta Krakowa).

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty potwierdzenia zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Potwierdź zgłoszenie”).

Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV (max. 1 strona A4, określające wykształcenie i doświadczenie zawodowe)

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tlumaczenia poświadczone pieczęcią:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Studia będą prowadzone w trybie zaocznym (raz lub dwa razy w miesiącu).

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00–16:00, w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Łojasiewicza 4) oraz w krakowskich instytucjach kultury.

Czas trwania: 2 semestry.

Cykl kształcenia: październik 2023 r. – czerwiec 2024 r.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie wszystkich zaliczeń (na podstawie obecności na zajęciach) i określonej w planie studiów podyplomowych liczby punktów ECTS oraz zdanie egzaminu końcowego. Pisemny egzamin końcowy ma formę testową - pytania dotyczą zagadnień z zakresu studiów. Zagadnienia będą udostępniane uczestnikom.

Ocena na dyplomie jest równoznaczna z oceną z egzaminu końcowego.

Opłaty: 4500 zł płatne w całości lub w dwóch ratach (2250 zł za semestr)

Limit przyjęć: 25-50 osób.

I semestr studiów 

 • Zarys problematyki zarządzania kulturą (4 h)
 • Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne (8 h)
 • Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (8 h)
 • Kultura w mediach społecznościowych (4 h)
 • Zarządzanie projektem (8 h)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 h)
 • Negocjacje (8 h)
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (4 h)
 • Zarządzanie jakością w instytucjach kultury (4 h)
 • Sponsoring i jego aspekty (4 h)
 • Ochrona własności intelektualnej (4 h)
 • Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (4 h)
 • Wolontariat, staże, praktyki w organizacjach kultury (4 h)
 • Dostępność instytucji kultury (4 h)

II semestr studiów

 • Zielona zmiana w kulturze (4 h)
 • Marketing w kulturze (8 h)
 • Public relations (8 h)
 • Warsztaty – pisanie projektów (8 h)
 • Międzynarodowa współpraca kulturalna (4 h)
 • Prawo zamówień publicznych (4 h)
 • Prawo pracy (4 h)
 • Modele polityki kulturalnej w Europie (4 h)
 • Sztuka wystąpień publicznych (4 h)
 • Ekonomika kultury (4 h)
 • Turystyka kulturowa (4 h)
 • Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury (24 h)

Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organizacjach kultury (również ich administracji) oraz chcących w przyszłości pracować w tym sektorze. Mają dać narzędzia niezbędne z punktu widzenia specyfiki zarządzania kulturą w każdych z trzech sektorów. Absolwenci – w założeniu – są przygotowani zarówno do podjęcia zadań menagera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), jak i do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury. 

Studia podyplomowe Zarządzanie kulturą są co prawda studiami doskonalącymi, ale dzięki kontaktom jakie zachowujemy z absolwentami można stwierdzić, ze dają one szansę rozwoju osobom pracującym w sektorze kultury, zaś poszukującym takiej pracy, zwiększają szansę na zatrudnienie. Wśród słuchaczy podyplomowych studiów Zarządzanie kulturą znajdują się zarówno pracujący w sektorze publicznym kultury, jak również osoby reprezentujące trzeci sektor oraz przemysły kultury. Osobną zauważalną grupę tworzą artyści poszukujący narzędzi świadomego zarządzania własną karierą.

Znajdują się w zakładce "Program kształcenia"

Wszelkich informacji udziela koordynator studiów:

mgr Agnieszka Dudek

 

aga.dudek@uj.edu.pl

zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl