Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221103

Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje

Data: 03.11.2022 - 28.11.2022
Miejsce: Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2
Organizator: Krakowskie Forum Kultury
Kontakt: agnieszka.samel@krakowskieforum.pl
Witryna internetowa wydarzenia: www.krakowskieforum.pl/
Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje

Zapraszamy do Krakowskiego Forum Kultury na cykl wydarzeń organizowany w siedzibie instytucji!

„Ballady i romanse” – poezja z życia wzięta. Wykład prof. dr. hab. Bogusława Doparta.

3 listopada, czwartek, godz. 18:00-19:00

Sala Teatralna, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Ballady i romanse mają różne źródła. Badacze najczęściej wskazują, że Mickiewicza inspirował folklor oraz tradycja literacka (głównie twórczość balladowa europejskiego preromantyzmu i romantyzmu). Tym razem chcemy się skoncentrować na faktach z życia poety, na współczesnych mu realiach obyczajowych oraz na wydarzeniach historycznych, znajdujących swe odniesienie w Balladach i romansach. Podłoże biograficzne mają motywy przyjaźni i miłości w tym poetyckim cyklu (począwszy od dedykacji skierowanej do filomackich przyjaciół). Bez doświadczeń uniwersyteckich studenta Mickiewicza nie byłoby Romantyczności... Pojawiają się w utworach nazwy geograficzne z Nowogródczyzny – „ojczyzny domowej” Mickiewicza. Obyczaje dawnej wsi – przywołane przez romantyka, a dziś już anachroniczne, zapomniane – mają czasem bardzo istotne znaczenie dla pełnego zrozumienia opowiadanych zdarzeń (np. w Świteziance, Dudarzu). Wiedza o średniowieczu okazuje się konieczna przy lekturze Świtezi czy Lilij.

 

prof. dr hab. Bogusław Dopart – kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany również z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kierował Katedrą Literatury Romantyzmu. Zajmuje się historią literatury, estetyką i metodologią badań nad romantyzmem, a także antropologią społeczną literatury i historią kultury XIX wieku. Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Należy do kolegium redakcyjnego periodyków „Wielogłos” i „Wiek XIX”, współredagował kwartalnik „Universitas”. Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adam Mickiewicza i przewodniczący Krakowskiego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Bilety: 3 zł, dostępne na stronie bilety.krakowskieforum.pl oraz w kasie KFK.

Regulamin oraz zasady obowiązujące podczas zajęć i wydarzeń są dostępne na stronie: https://krakowskieforum.pl/ O nas / regulaminy

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

 

„Przed oczyma duszy” – przestrzenie i miejsca w „Balladach i romansach”. Wykład mgr Moniki Budziak.

10 listopada, czwartek, godz. 18:00-19:00

Sala Teatralna, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Przestrzeń i miejsce  –  te dwa kluczowe dla geopoetyki pojęcia w zderzeniu z balladowymi opowieściami Mickiewicza skłaniają do stawiania pytań: jakie cechy ma przestrzeń, w której rozgrywają się te historie? Na ile ta przestrzeń znaczy i bierze udział w wydarzeniach? Jaki ładunek tradycji, kultury, emocji i jednostkowych doświadczeń kryje się w miejscach, które romantyk stawia nam „przed oczyma duszy”?

mgr Monika Budziak – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Polonistyki UJ. Nauczycielka języka polskiego w XXXI LO w Krakowie. Współredaktorka publikacji Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski w serii „Studia dziewiętnastowieczne”. Autorka artykułów naukowych: Literackie sny o kobietach w utworach Fragment d’unjournal i Sen Cezary Zygmunta Krasińskiego, Bolero, bebop i bal nad bale, czyli taneczne metafory w wybranych tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej oraz współautorka artykułu Strategie motywowania uczniów do lektury „Pana Tadeusza” i trzeciej części „Dziadów”. Laureatka pierwszego miejsca i dwukrotnie wyróżniona w konkursie dla nauczycieli i edukatorów „Pomysłobranie” Narodowego Centrum Kultury. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury romantycznej, geopoetyki, pojęcia przestrzeni i miejsca i ich funkcji w tekstach literackich oraz tekstów piosenek jako utworów literackich.

Bilety: 3 zł, dostępne na stronie bilety.krakowskieforum.pl oraz w kasie KFK.

Regulamin oraz zasady obowiązujące podczas zajęć i wydarzeń są dostępne na stronie: https://krakowskieforum.pl/ O nas / regulaminy

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

 

Ballady Mickiewiczowskich naśladowców. Wykład mgr Pauliny Batkiewicz.

17 listopada, czwartek, godz. 18:00-19:00

Sala Teatralna, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

W wykładzie zostaną przybliżone rumuńskie i słoweńskie ballady okresu romantyzmu, dla których źródłem inspiracji były ballady A. Mickiewicza. Postawimy pytanie o wpływ autora Ballad i romansów na rozwój procesu literackiego w krajach bałkańskiej wspólnoty makroregionalnej. Pierwsza część będzie dotyczyć specyfiki rumuńskiej ballady ludowej oraz zróżnicowanych poglądów romantycznych folklorystów na zagadnienie artystycznego przetwarzania ludowych opowieści. W kolejnych częściach zostaną przybliżone i zanalizowane: związki ballady Baba Cloanța V. Alecsandriego ze Świtezianką, ballad Gh. Asachiego Wieża Buta i Syrena z jeziora z Ucieczką oraz Rybką, pokrewieństwo polskiego i rumuńskiego manifestu romantyzmu oraz wpływ Mickiewicza na twórczość balladową F. Prešerna.

Paulina Batkiewicz – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielka języka polskiego – jako ojczystego i obcego – oraz opiekunka szkolnego koła teatralnego w Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie. Stała współpracowniczka Muzeum Historii Sztuki. Pasjonatka dziewiętnastowieczności. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych literaturze XIX wieku. 

Bilety: 3 zł, dostępne na stronie bilety.krakowskieforum.pl oraz w kasie KFK.

Regulamin oraz zasady obowiązujące podczas zajęć i wydarzeń są dostępne na stronie: https://krakowskieforum.pl/ O nas / regulaminy

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

 

„Ballady i romanse” w poezji współczesnej. „Ballady i romanse” dalsze ciągi. Kontynuacje. Transformacje. Reinterpretacje. Wykład prof. dr hab. Zofii Zarębianki.

24 listopada, czwartek, godz. 18:00-19:00

Sala Teatralna, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Wystąpienie ma charakter autorskiej prezentacji Mickiewiczowskich Ballad i romansów z jednej strony w perspektywie genologicznej, z drugiej – istotniejszej – aksjologicznej. Zasadnicze pytanie, któremu podporządkowany jest wywód to pytanie o aktualność/dezaktualizację romantycznego kodu kulturowego, którego symboliczny emblemat stanowią wydane dwieście lat temu Poezje polskiego wieszcza. Wykład ma cztery części poświęcone kolejno:

  1. genologicznemu paradygmatowi ballad w romantyzmie,

  2. kontynuacji i przekształceniom gatunkowym na wybranych przykładach poezji dwudziestolecia międzywojennego i okresu po roku 1945,

  3. krytycznemu omówieniu wydanego miesiąc temu przez Biuro Literackie tomu Romantyczność 2022 zawierającego utwory balladowe napisane z okazji dwusetnej rocznicy pierwszej edycji Ballad Mickiewicza,

  4. propozycji nowej typologii linii rozwojowych polskiej poezji XX wieku wywiedzionych z aksjologii Romantyczności Mickiewicza. 

prof. dr hab. Zofia Zarębianka – profesor zwyczajna w zakresie literaturoznawstwa, krytyk literacka, poetka. Urodzona w Krakowie, ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie od 1987 roku pełni funkcję pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Polonistyki. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Członkini Polskiego Pen Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 1996–2020 członkini zarządu oddziału krakowskiego, od 2020 – warszawskiego), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Mertonowskiego, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Historycznoliterackiej PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Polonistyki Zagranicznej, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Komisji Filozofii Nauki PAU, Stowarzyszenia Jerzego Turowicza i Klubu Tygodnika Powszechnego. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim pograniczem literatury i teologii, poezją dwudziestolecia międzywojennego oraz polską i europejską poezją XX w. Autorka licznych publikacji naukowych, artykułów i referatów, a także wierszy.

Bilety: 3 zł, dostępne na stronie bilety.krakowskieforum.pl oraz w kasie KFK.

Regulamin oraz zasady obowiązujące podczas zajęć i wydarzeń są dostępne na stronie: https://krakowskieforum.pl/ O nas / regulaminy

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

 

Wystawa pokonkursowa Świtezianka znad jeziora – $vitezi@nka z przyszłości.

4-28 listopada, dni powszednie, 10:00-17:00

Sala 3, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Pokonkursowa wystawa poświęcona postaci Świtezianki. Wystawę tworzą prace przygotowane przez dzieci i młodzież w trzech kategoriach: szkic/rysunek, obraz, praca przestrzenna. Uczestnicy konkursu w swej twórczości inspirowali się nie tylko romantycznymi wizjami, ale także współczesnymi dziełami i postaciami fantastycznymi, które dziś moglibyśmy określić jako „Świtezianki”. Dzięki temu zwiedzając wystawę możemy podziwiać różnorodne kreacje tej postaci, od pięknej i romantycznej, aż po nowoczesne, kosmiczne, zbliżone do przybyszy z przyszłości.

Wstęp wolny.

 Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

 

Finisaż wystawy Świtezianka znad jeziora – $vitezi@nka z przyszłości.

26 listopada, 17:00-18:00

Sala 3, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Finisaż wystawy pokonkursowej poświęconej postaci Świtezianki. Wystawę tworzą prace przygotowane przez dzieci i młodzież w trzech kategoriach: szkic/rysunek, obraz, praca przestrzenna. Uczestnicy konkursu w swej twórczości inspirowali się nie tylko romantycznymi wizjami, ale także współczesnymi dziełami i postaciami fantastycznymi, które dziś moglibyśmy określić jako „Świtezianki”. Dzięki temu zwiedzając wystawę możemy podziwiać różnorodne kreacje tej postaci, od pięknej i romantycznej, aż po nowoczesne, kosmiczne zbliżone do przybyszy z przyszłości. Wstęp wolny.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

 

Brzmienie mickiewiczowskiego świata… Koncert Dominiki Peszko

26 listopada, 17:00-18:00

Sala Teatralna, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Koncert Brzmienie mickiewiczowskiego świata... to muzyczna opowieść o romantyczności wyrażona muzyką Fryderyka Chopina. Wiele historycznych świadectw dowodzi, że Adam Mickiewicz był otwarty i wrażliwy na muzykę Chopina, zaś chopinowskie Ballady swoim narracyjnym charakterem i balladowym tonem nawiązują do Ballad i romansów Adama Mickiewicza. W programie koncertu wykonana zostanie Ballada f-moll Fryderyka Chopina, jako wyraz nawiązania do twórczości Mickiewicza, Preludium Des-dur Deszczowe, dwa Nokturny op. 27 ewokujące nastrój nocy i tajemniczości, a także Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 – dzieło wybitnie wirtuozowskie, pełne elegancji i salonowego rozmachu. 

Dominika Peszko – solistka, kameralistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula oraz w klasie kameralistyki prof. Janiny Romańskiej-Werner i prof. Janiny Baster. Swoje umiejętności doskonaliła również pod kierunkiem wybitnych pianistów, m.in. Diny Yoffe, Kevina Kennera, Paula Badura-Skoda i Borisa Bermana. W latach 2015-2018 była beneficjentką Programu Kształcenia Młodych Talentów-Akademii Operowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie konieczne do pracy jako korepetytor-coach wokalny, m.in. pod kierunkiem Helmuta Deutscha, Izabelli Kłosińskiej, Anny Marchwińskiej, Jerzego Marchwińskiego, Olgi Pasiecznik, Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha i innych. W 2016 roku uczestniczyła w programie ENOA Workshop Rossini w Holenderskiej Operze Narodowej w Amsterdamie.  Laureatka i finalistka konkursów solowych i kameralnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. Svirel na Słowenii, Internzionale Concorso Musicale Europeo – Premio Speziale „Paolo Serrao” we Włoszech, Międzynarodowego Chopinowskiego Turnieju Pianistycznego im. H. i L. Stefańskich w Krakowie, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Muzyki Słowiańskiej im. S. Moniuszki na Białorusi. Laureatka nagrody dla najlepszego pianisty XIX Imrich Godin International Vocal Competition Iuventus Canti we Vrablach na Słowacji (2017), 19. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej Ady Sari oraz Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Bursztynowy Słowik” w Równem w Ukrainie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009), Stypendium Twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Laureatka Nagrody Ars Quaerendi (wraz z Mistrzynią – Małgorzatą Walewską). 

Jako solistka koncertowała m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej, i in. W swoim dorobku ma liczne prawykonania muzyki nowej, eksperymentalnej, nierzadko z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Jest członkinią Stowarzyszenia Artystycznego Muzyka Centrum zrzeszającego wykonawców muzyki współczesnej.

W 2022 r. pianistka wykonała w całości monumentalny cykl 20 Spojrzeń na Dzieciątko Jezus Oliviera Messiaena. Jest trzecią wykonawczynią tego cyklu w Polsce (po Eugeniuszu Knapiku i Jerzym Godziszewskim) i pierwszą polską kobietą-pianistką, która podjęła się tego wyzwania.

Dorobek fonograficzny Dominiki Peszko obejmuje album z kompletem dzieł polskiego kompozytora epoki romantyzmu, Kazimierza Lubomirskiego, oraz premierowe nagranie pieśni Emanuela Kani (wraz z Dawidem Biwo). Obecnie Dominika Peszko pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.  

Bilety: 3 zł, dostępne na stronie bilety.krakowskieforum.pl oraz w kasie KFK.

Regulamin oraz zasady obowiązujące podczas zajęć i wydarzeń są dostępne na stronie: https://krakowskieforum.pl/ O nas / regulaminy

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ballady i romanse 2022”.

Serdecznie zapraszamy.