Sylwetka Absolwenta

Sylwetka absolwenta

Zarządzanie kulturą i mediami

Studia I stopnia

 

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami przygotowują do wykonywania zawodu menedżera kultury średniego stopnia, dostarczając wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, marketingu, ekonomiki i finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze. Wiedza i umiejętności Absolwenta, wsparte realizacją projektów kulturalnych, spotkaniami z przedstawicielami wielu organizacji oraz praktykami zawodowymi, powodują, że jest on przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i medialnych: teatrach, muzeach, domach kultury, stacjach radiowych i telewizyjnych. Studia stwarzają także szansę zdobycia wysokich kwalifikacji, pozwalających na zatrudnienie w agencjach reklamy, sektorze IT oraz sektorze przemysłów kreatywnych.

 

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia II stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Zarządzanie kulturą i mediami

Studia II stopnia

 

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami pozwalają na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu menedżera kultury, odpowiedzialnego za funkcjonowanie instytucji kulturalnych i medialnych, oraz dają możliwość dalszej pracy naukowej. Absolwent nabywa wiedzy i kompetencji z zakresu typów i struktur rynków medialnych, polskiej i europejskiej polityki kulturalnej, zarządzania instytucjami trzech sektorów, turystyki kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturalnego. Studia zapewniają specjalistyczną wiedzę dotyczącą prawa autorskiego i prawa pracy oraz zarządzania w Internecie, jakością oraz zasobami ludzkimi. Absolwent nabywa wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, dzięki zajęciom realizowanym w różnego typu instytucjach , praktykom zawodowym oraz samodzielnie przygotowywanym projektom, potrafi również dokonać krytycznej oceny pracy organizacji oraz wydarzeń kulturalnych i medialnych.    

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych i kulturalnych (m.in. teatrach, muzeach, agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych, stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów.