Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Studia drugiego stopnia - stacjonarne - zarządzanie mediami i reklamą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów drugiego stopnia - stacjonarne - zarządzanie mediami i reklamą

Sylabus UJ

Zarządzanie mediami i reklamą,
stacjonarne drugiego stopnia

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020
Zarządzanie mediami i reklamą - studia stacjonarne drugiego stopnia

Na program studiów składają się następujące przedmioty:

Nowe trendy w zarządzaniu, Prawo autorskie, Prawo pracy i zamówienia publiczne, Społeczeństwo obywatelskie, Trendy zmian w kulturze, Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Zarządzanie jakością, Zarządzanie projektami, Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie w Internecie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antropologia kulturowa i etnografia, Typy i struktury rynków medialnych, Efektywność organizacji medialnych, Efektywność organizacji kultury, Wielokulturowość i zarządzanie, Nowe trendy zarządzania mediami, Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce, Analiza audytoriów medialnych, Polityka kulturalna państw UE, Polityka medialna państw UE, Zarządzanie instytucjami kultury sektora publicznego, Zarządzanie mediami publicznymi, Turystyka kulturowa, Strategie organizacji mediów, Etyka zarządzania kulturą, Etyka zarządzania mediami, Autoprezentacja i protokół dyplomatyczny, Zarządzanie mediami – analiza przypadków, Zarządzanie kulturą w organizacjach pozarządowych, Zarządzanie organizacjami sektora prywatnego, Zarządzanie portalami społecznościowymi i informacyjnymi, Partnerstwo menedżer-artysta.

W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą studenci są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach ze studentami studiów pierwszego stopnia).

Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą jest w pełni przygotowany do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów, a także w ich administracji.

Istotną charakterystyką absolwenta opisywanego kierunku jest fakt, że został on przygotowany do pracy zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym oraz pozarządowym. Duży nacisk w toku studiów kładziono na kształtowanie mobilności intelektualnej studenta, pozwalającej mu na samodzielne tworzenie własnego miejsca pracy. Kompetencje kulturalne, zawodowe i osobiste absolwenta kierunku Zarządzanie kulturą i mediami umożliwiają mu również działanie w wymiarze międzynarodowym. Absolwenci łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych obszarów kultury oraz specyfiki mediów. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne. Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych. Duży nacisk położono również na tematykę nowych mediów, zarówno w kontekście umiejętności poruszania się w tym obszarze, jak i ich kreowania i budowania nowych treści.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety