Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Studia drugiego stopnia - stacjonarne - zarządzanie kulturą współczesną

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów drugiego stopnia - stacjonarne - zarządzanie kulturą współczesną

Studia drugiego stopnia, stacjonarne – sylabus

Sylabus UJ

zarządzanie kulturą współczesną

 

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020

 

Zarządzanie kulturą współczesną - studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Program studiów na kierunku „zarządzanie kulturą współczesną” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:

1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów oraz filozofii.

2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o sztuce. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.

3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:

- „kultura współczesna”

- „zarządzanie organizacjami kultury”.

Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.

Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 120 ECTS. W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie kulturą współczesną” studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach ze studentami studiów pierwszego stopnia).

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną jest w pełni przygotowany do objęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.

Studia przygotowują także to inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie zarządzania kulturą, zarówno w sformalizowanych ramach organizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.

Duży nacisk w toku studiów kładziono na kształtowanie mobilności intelektualnej studenta, pozwalającej mu na samodzielne tworzenie własnego miejsca pracy.

Kompetencje kulturalne, zawodowe i osobiste absolwenta kierunku Zarządzanie kulturą współczesną umożliwiają mu również działanie w wymiarze międzynarodowym. Absolwenci łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych współczesnych zjawisk w obszarze kultury. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, a także inne organizacje z szeroko rozumianego sektora przemysłów kreatywnych.

Ważny element studiów stanowi krytyczna refleksja nad kondycją współczesności, dzięki czemu absolwenci kończący studia na kierunku Zarządzanie kulturą współczesną stają się wyspecjalizowanymi kreatorami, opiekunami, badaczami i osobami odpowiedzialnie zarządzającymi zasobami kultury oraz dziedzictwa kulturowego.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety