Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marta Materska-Samek

dr Marta Materska-Samek

Email: m.materska-samek@uj.edu.pl

Stanowisko: asystent

Jednostka: Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

wizytówka: USOSweb

 

 

W 2016 obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o o zarządzaniu dotyczącą zarządzania strategicznego procesem cyfryzacji kina.

Studiowała Nauki Polityczne na Uniwersytecie Roberta Schumana (IEP) w Strasburgu w ramach stypendium Sokrates/Erasmus. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich „zarzadzanie kulturą”.

 • Indywidualny projekt badawczy pt. Metody badania filmów dla dzieci realizowany przy wsparciu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2019-2021)
 • Członek zespołu badawczego projektu Laboratorium Współczesnych Form Narracji Wizualnej realizowanego w PWSFTViT w ramach grantu MNiSW w konkursie Regionalna Inicjatywa Doskonałości (2019-2022)
 • Kierowniczka projektu Media Biznes Hub realizowanego w PWSFTViT w ramach grantu z NCBiR w konkursie POWER 3.5 Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni (VII 2018 – VI 2022)
 • Kierownik i wykonawca projektu badawczego Kondycja kinematografii dla dzieci w Polsce, współfinansowanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2015-16)
 • Koordynatorka projektu Małopolska Sieć Kin Cyfrowych (V 2009 do III 2011) MRPO – projekt uważany za dobrą praktykę w zakresie cyfryzacji kin lokalnych w Europie, stawiany za przykład w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie możliwości i wyzwań dla kina europejskiego w dobie cyfrowej - COM/2010/0487 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010DC0487
 • Współkoordynatorka polskiej edycji projektu Digitraining -New Technologies for the European Cinemas of the Future 2013 http://www.mediasalles.it/dgt_online/
 • Koordynator projektu „Kultura Naszym Biznesem” (VIII 2011 do VII 2013) POKL – projekt otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego w IV edycji konkursu pn. „Kopalnia PO(KL)mysłów" jako przyczyniający się do odbudowy tożsamości społecznej i kulturowej oraz sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce
 • Kierownik indywidualnego projektu Badanie konkurencyjności kin lokalnych w Norwegii finansowanego w ramach grantu z działania III- stypendia indywidualne Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, FRSE (2008)
 • Koordynator projektu Multimedi@lna Szkoła (I 2007 do III 2008) SPO RZL – wprowadzającego i testującego nowoczesne narzędzia wspomagające edukację medialną i filmową w ramach programów rozwojowych szkół

 • Zarządzanie strategiczne, w tym strategie organizacji medialnych/filmowych
 • Cyfryzacja kultury
 • Dostępność kultury i mediów
 • Przemysły kultury i kreatywne (CCI)
 • Zarządzanie humanistyczne

 • A.Grawon-Jaksik, M.Materska-Samek, Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2016
 • A.Grawon, E.Klimas –Kuchta, E.Małkiewicz, M.Materska – Samek, J.Potoczny, R.Ulatowska Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych - perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce, praca zbiorowa pod red. R.Ulatowskiej, Kraków 2012
 • A. Battek, M.Materska-Samek, Studium wykonalność dla projektu inwestycyjnego „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Fundacja Rozwoju Kina 2008
 • M.Materska-Samek, Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi [w:] Zarządzanie mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, mar. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: http://www.ejournals.eu/ZM/2020/2-2020/art/16156
 • M.Materska-Samek, Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczo rozwojowej polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21 Numer 1, mar. 2020. ISSN 2084-3976. Available at: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2020/21-1-2020/art/16428 
 • A.Grawon, M.Materska-Samek, Film dokumentalny w epoce technologii cyfrowej – szanse i zagrożenia [w:] Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji/ Český a polský dokumentární film v éře evropeizace, red. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Łyko, NFA 2015, s. 133- 141
 • A.Grawon, M.Materska-Samek, Dokumentární film v době digitální technologie – šance a ohrožení [w:] Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji/ Český a polský dokumentární film v éře evropeizace, red. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Łyko, NFA 2015, s. 143-151
 • A.Grawon, M.Materska-Samek, Kino w czasie kryzysu finansowego; analiza rynku kinowego w kontekście wprowadzanych innowacji i dodatkowych źródeł finansowania [w:] Przemysły Kreatywne 2.0.12, Kraków 2013, s.52-69
 • M.Materska-Samek, Strategie programowe cyfrowych kin lokalnych [w:] Kompetencje w kulturze, Warszawa 2011, s.129-132
 • M.Materska-Samek, Nowe technologie cyfrowe a wzrost uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych [w:] Edukacja kulturalna, teksty i preteksty, Wrocław 2011, s.181-188
 • M.Materska-Samek, Małopolskie kina w cyfrowej sieci [w:] Małopolskie Studia Regionalne nr 1/21/2011, październik 2011, s.67-70
 • M.Materska –Samek, Europejskie wzorce cyfryzacji. Małopolska Sieć Kin Cyfrowych [w:] Bliżej Brukseli nr 5, Przemysł Kreatywny, Listopad 2010, s. 74-85
 • M.Materska -Samek, The conditions influencing the development of local cinema on the example of Poland and Norway, [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 80-85
 • M.Materska -Samek, Bedingtheiten der Entwicklung von lokalen Kinos am Beispiel Polens und Norwegens, Uwarunkowania rozwoju kin lokalnych na przykładzie Norwegii i Polski [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 192-198
 • M.Materska -Samek, Uwarunkowania rozwoju kin lokalnych na przykładzie Norwegii i Polski [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 301-306
 • M.Materska -Samek, Europejski kontekst finansowania cyfryzacji kin, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 9, pod red. Emila Orzechowskiego, Łukasza Gawła, seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2008, s. 107-114
 • M.Materska, Finansowanie kinematografii w Europie - rola publicznych funduszy wspierających produkcję filmową, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 6, pod red. Emila Orzechowskiego, Łukasza Gawła, seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2005, s. 37- 46

 • ekspertka zagraniczna Funduszu Nauki Republiki Serbskiej oceniająca projekty badawcze w obszarze mediów i kultury w programie PROMIS
 • ekspertka naukowo-techniczna i ekonomiczno-biznesowa na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniająca projektu badawczo-rozwojowe w ramach KIS Inteligentne Technologie Kreacyjne (w tym Szybka Ścieżka i GAMEInn),
 • ekspertka na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ocena projektów składanych do Programu Erasmus+, w tym w akcji partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji,
 • ekspertka na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • w latach 2016-2018 współpracownik i ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy – autorka nowych Podstaw Programowych Kształcenia Zawodowego oraz kryteriów weryfikacji w ramach grupy zawodów "Produkcja filmowa i telewizyjna",
 • trenerka innowacji dla przedsiębiorców (innovation coach) na zlecenie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w ramach projektu Innovationcoach.pl
 • konsultantka i trener w obszarze zarządzania kinem (coach projektu SOFA w 2013, trenerka trzech edycji europejskiego kursu Digitraining m.in.  DigiTraining Plus 2016: What do you do with digital now you've got it? Taormina, Italy 2016),
 • w latach 2015-16 na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji konsultantka regionalna Programu Erasmus+.