Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jan Kreft, prof. UJ

dr hab. Jan Kreft, prof. UJ

kontakt e-mail:  jan.kreft@uj.edu.pl
jankreft.pl
Podstawowy obszar jego zainteresowań badawczych: zarządzanie tzw. nowymi mediami.
Studia: Ekonomika i Organizacja Transportu Morskiego oraz Prawo na Uniwersytecie Gdańskim (Sopot).
Doktorat (2004 r.) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego („Ocena strategii marketingowych na rynku codziennej prasy ogólnopolskiej").
Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013 r.).
Dyrektor Grupy Yellow, przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Gdańsk SA, członek rad nadzorczych, prezes Instytutu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Wybrane publikacje w ostatnich latach:

Monografie:

 1. Kreft J. (2019). „Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, stron 327.
 2. Kreft J. (2016). Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, stron 197.
 3. Kreft J. (2015). Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, stron 184.
 4. Kreft J. (2012). Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Uniwersytet Jagielloński, stron 513.
 5. Kreft J. (2007). Gazety ogólnopolskie. Strategie marketingowe, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Redakcja monografii

 1. Kreft J., Kalinowska -  Żeleźnik A, Kłopotowska S., (2019). Myth in Modern Media Management and Marketing, IGI, Hershey US.
 2. Kreft J. (2017). Facebook, Oblicza i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Nierenberg B., Kania J., Kreft J. (2016). Przyszłość dziennikarstwa radiowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Kreft J., Stopikowski R., (2012). Media – Biznes – Kultura III, Wydaw nictwo Marpress, Gdańsk.
 5. Kreft J., Stopikowski R. (2011). Media – Biznes – Kultura II, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk.
 6. Kreft J., Majewski J. (2009). Media – Biznes – Kultura I, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2009.

Artykuły i rozdziały (m.in.)

 1. Kreft J. (2019). VI Power of  Google and Facebook Fake news and media management. Proceedings of IBIMA. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index.
 2. Kreft J. (2019). A myth and media management. The facade rhetoric and business objectives, IGI, Hershey, Pennsylvania, US.
 3. Kreft J. (2019). CSR Ratings and Contradiction of Real Comunicated Aims of Media Organisation – The Case of News Corporation, (in:) M. H. Bilgin, H. Danis, Proceeding’s of 22nd Conference EBES, Rome. Springer.
 4. Kreft J. (2018). Instant Articles (Facebook) – The Impact of Trust and Relations Among the Partners Pursuing the Strategy of Coopettition, (in:) M. H. Bilgin, H. Danis,  Springer,  Proceedengs of 22nd Confererence EBES, Springer.
 5. Kreft J. (2018). Gift Economy and Traditional News Media Organisation New Barrier to the Development, (w.) B. Nierenberg, Gołuchowski J., Łuczak M., Pethe A., Barańska M., Marquardt (red.).  Media Economics. Economic Issues in the Media. Polish Case Studies Warszawa: PWN, s. 24-37
 6. Kreft J. (2018). Władza i kultura algorytmów mediów – między reifikacją a rynkiem, „Zarządzanie w Kulturze”, tom 19, nr. 1, s. 11-28.
 7. Batko R., Kreft J. (2018). The Sixth Estate – The Rule of Algorithms. Introduction,  “Problemy Zarządzania”, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 190-210,
 8. Kreft J., Batko R. (2017). The superfluousness of CSR in media organisations from public radio research in Poland, “Journal of Organisational Change Management”, 30(1), pp. 91-105. Emerald Publishing.
 9. Kreft J. (2017). Algorithm As Demiurge. A complex Myth of New Media, in  "Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence", [w:] R. Batko, A. Szopa, IGI Global, Hershey, US. 2016. p. 146-166.
 10. Kreft J., Petrova M. (2017). Aggregators news sources of main portals in Poland, in  "Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence", [w:] R. Batko, A. Szopa, IGI Global, Hershey, US. p. 205-223.
 11. Kreft J., Z. Karwat  (2017). The Opinion of Facebook Friends as the Most Reliable Recommendation of Products and Services in Poland. The Evolution of Purchase Pathways in Social Media, „Handel Wewnętrzny” 2017/ 5 (370), s. 250-260.
 12. Kreft J. (2017). Mityczne organizacje nowych mediów. Google, Facebook a sztuczna inteligencja, (w:) Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Oficyna Wydawnictwo ASPRA, Warszawa, s. 511-523
 13. Kreft J. (2016). Media mission and CSR in polish media, Proceedings of 22th International Academic Conference, International Institute of Social and Economic Sciences, Lisboa, 2016.III.22-25, p. 132-138.
 14. Kreft J (2016). Failures of old media corporations in the digital world. Management media strategy corporations old media, Media Busines Culture. Old media, modern media, Doorus Park, Kinvara, Co. Galway Ireland - Novae Res, Gdynia,  T. I.  2016, s. 141 - 159.
 15. Kreft J. (2016). Schyłek tradycyjnego dziennikarstwa prasowego a nowa logika mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, Tom 59, Numer 2 (226), s, 314-325.
 16. Kreft J. (2015). New Media Coopetition. Active Users as Strategic Challenge for Media Companies. Proceedings of the 15th International Academic Conference, Rome 2015.
 17. Kreft, Media corporations as centers of power, [w:] Media - Business - Culture, Kinvara Co., Galway 2015, s. 277-297. 
 18. Kreft J. (2015). Critical Comments on CSR of Media Organisations – Between Marketing and Mission, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 41, pt. Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją, tom 1.
 19. Kreft J. (2015). From Readers to Users and Creators. Migration of Printed Media Readers to the Internet – Research Results 2007 – 2015, Social Science, vol. 90 no. 4, p. 32-42 2015.
 20. Kreft J. (2015). Katalog zasad humanistycznego zarządzania mediami – próba definicji, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski, Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 189 – 203.
 21. Kreft J. 92014). Zawłaszczanie wartości w marketingowej działalności w nowych mediach, „Marketing i Rynek” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr.4, 2014, s. 262-267  ISSN 1231–7853.
 22. Kreft J. (2014). Crowdsourcing – darmowe źródło usług w mediach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Usługi 2014: wybrane uwarunkowania rozwoju usług, nr. 354, s. 43-50.
 23. Kreft J. (2013). Koopetycja nowomedialna: między odbiorcą-twórcą, „Zarządzanie mediami”, tom1, nr.3. Kreft J. (2013). Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników, „Zarządzanie w kulturze” 2013, nr 14 (4), s. 351-361.
 24. Kreft J. (2013). Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach – od łańcucha do konstelacji, „Problemy Zarządzania”, 2013, vol. 11, nr 4(44) s. 160-171.
 25. Kreft J. (2012). Telewizja a kapitał społeczny, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr. 2, s. 25 – 43.
 26. Kreft J. (2012). Gdy konsument współtworzy wartość firmy – użytkownik w mediach, „Handel Wewnętrzny”,  tom 5-6, nr 2, s. 349-356.
 27. Kreft J. (2012). Społeczeństwo informacyjne – podejście krytyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, T2, 754-763.
 28. Kreft J. (2012). Wpływ hiperkonkurencji na zysk firm medialnych i jakość mediów, „Zarządzanie i Edukacja”, lipiec – sierpień, s. 147-159. ISSN 1428-474X.
 29. Kreft J. (2011). Problemy z konwergencją, „Studia Medioznawcze” 2011, (3)46, s. 27-37, ISSN 1641-0920.

Udział w konferencjach (m.in.):

 1. 32nd IBIMA (International Business Information Association) Conference, Seville, 2018.
 2. Konferencja Naukowa „Nauka i biznes – wspólne wyzwania”, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków 2018.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich Radioucze(L)ni, Gdańsk, 2018.
 4. Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach,   zorganizowana przez: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego,  Komisję Medioznawczą Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Kraków 2018.
 5. Konferencja pt. „Post-globalizacja?”. Akademia Ignatianum w Krakowie. 2018. 
 6. 29nd Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, The Faculty of Economics Sapienza University of Rome, 2017 Rome.
 7. Konferencja Naukowa pt. „Google – „Uniwersum Wolności czy Opresji”. II Konferencja z cyklu „Lustro mediów”, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka, Gdańsk, 2017.
 8. World Media Economics and Management Conference  (WMEMC), Fordham University. New York 2016.
 9. 3rd International Conference on Business and Management, LAMSAD, The University of Western Australia, James Cook University, University Ottawa. Marrakech 2016.
 10. International Academic Conference, International Institute of Social and Economic Sciences, Lisboa 2016.
 11. 15th International Academic Conference, International Institute of Social and Economic Science, Rome 2015.

W dziennikarstwie, mi.n.:

 • Szef działu ekonomicznego w „Gazecie Gdańskiej" (1991-1992), zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego" (1999-2001), korespondent Agencji Reutersa, korespondent „Gazety Bankowej". Dwukrotnie mianowany przez polskie redakcje do nagrody Grand Press. Korespondent w Danii, Francji, Holandii, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i W. Brytanii. Laureat „Ostrego Pióra" Business Centre Club. Autor ponad 1200 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. „Dziennik Bałtycki", „Gazeta Gdańska", „Gazeta Bankowa", „Życie Gospodarcze", Polityka", „Wprost" , The Warsaw Voice", itd.).

W zarządzaniu:

 • Dyrektor marketingu w Grupie Polskapresse, prezes DWWS S.A., wydawca m.in. dzienników „Prawo i Gospodarka", „Życie" oraz „Magazynu Finansowego". W latach 2002-2008 doradca prezesa Grupy Prokom, Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, Energii, itd. Członek misji MTiGM w Gwinei Równikowej i Kamerunie. Autor strategii marketingowej dla Kancelarii Prezydenta RP.

Szkolenia praktyki:

 • Organizacji dziennikarskich Szwecji (Karlskrona/Kalmar) i Danii (Kopenhaga) oraz Dresdner Bank, Commerzbank, Münich Re i ABB.