Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

 

2014

habilitacja w zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie etnologia, stopień  nadany 25 września 2014 roku decyzją Rady Wydziału Historycznego UJ;

2004

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, dyplom wydany przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej. Współczesne znaczenia i konteksty miejsc kultu religijnego na kulturowym pograniczu;

1996-1997

Międzynarodowa Szkoła Pogranicza dla Liderów Organizacji Kulturowych, Edukacyjnych i Społecznych Działających na Rzecz Regionów Wielokulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowana przez Fundację Pogranicze Sztuk-Kultur-Narodów (Sejny) przy współpracy PHARE i TACIS Democracy Programme w 1996-1997, zakończona uzyskaniem tytułu Lidera Organizacji Kulturowych, Edukacyjnych i Społecznych Działających na Rzecz Regionów Wielokulturowych Europy Środkowo-Wschodniej;

1996-2004

studia doktoranckie w zakresie etnologii, Wydział Historyczny UJ;

1996

magister etnologii, dyplom wydany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

1992-1996

studia magisterskie w zakresie etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ;

1987-1992

studia magisterskie w zakresie psychologii, Instytutu Psychologii UJ.

A. Monografie naukowe:

 1. Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013 r., s. 496.
 2. Rumuńscy święci (wspólnie z Jarosławem Charkiewiczem), Warszawska Metropolia    Prawosławna i Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2012, s. 176.
 3. Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 440.

B. Artykuły naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach naukowych:

 1. Penance and transformation. The symbolism of the paschal cycle in the Romanian Orthodox tradition, ,,European Journal of Science and Theology", February 2015, Vol. 11, No 1, s. 225-236 [Web of Science (JCR), ISSN 1842 - 8517].
 2. Dziedzictwo bez dziedzica? Materialne i religijne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego w Europie w kontekście projektu interdyscyplinarnych badań (przyczynek do tematu), ,,Zarządzanie w Kulturze", 2015, z. 2.
 3. Heritage without Heirs? Tangible and religious cultural heritage of the Vlachs minority in Europe in the context of interdisciplinary research project  (contribution to the subject), [w:] Ius Valachicum, red. I. Czamańska, M. Diaconescu, Poznań-Bukareszt 2014.
 4. Symbolika niedzieli, czyli co Rumuni myśleli o dniu urodzin prof. Czesława Robotyckiego, [w:] W krainie metarefleksji. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. M. Brocki, Kraków 2014, s. 327-337.
 5. Symbolika piątku, czyli co Rumuni myśleli o dniu urodzin prof. Emila Orzechowskiego, [w:] Szalony kto nie chce wyżej jeżeli może. Księga jubileuszowa Profesora Emila Orzechowskiego, red. A. Kędziora, Ł. Gaweł, Kraków 2014, s. 129-142.
 6. Pamięć i tożsamość. Zabytki kultury materialnej z Listy światowego dziedzictwa UNESCO  w Rumunii (krótka prezentacja), ,,Zarządzanie w kulturze", 2014, nr 15, z. 3, s. 303-321 [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 7. Pamięć o zbawieniu, czyli o liturgicznych świętach prawosławia cyklu rocznego, [w:] Świętowanie w społeczeństwie pluralistycznym, red. ks. Sz. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas OFMConv, Kraków 2014, s. 89-113.
 8. Rumuński rytuał căluşari - między zapomnieniem sensu a przetrwaniem struktury, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, seria PTL „Archiwum Etnograficzne", 2014, t. 54, s. 248-262.
 9. Koniki w obrzędowości dorocznej w rumuńskiej tradycji ludowej, [w:] Świat Lajkonika. Konik na świecie, red. A. Szoka, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, s. 154-166.
 10. Czas w kulturze, czyli o ludowych nazwach miesięcy okresu wiosenno-letniego w Rumunii, ,,Romanoslavica", 2013, w druku.
 11. Bizantyńsko-słowiańskie teksty apokryficzne i ich wpływ na rumuńską obrzędowość ludową regionu Karpat, ,,Romanoslavica", 2013, w druku.
 12. European representations of others. Reflecting on the Us and them. An intricate history of otherness - exhibition, ,,Anthropos", 108(1): 2013, s. 273-277 [Web of Science (JCR), nr 1211, 0257-9774].
 13. The damned of the Last Judgment or what the Romanians paint in the Orthodox icons (historical and contemporary cultural contexts), ,,Journal for the Study of Religions and Ideologies",  vol. 12, issue 35 (Summer 2013), s. 86-108 [Web of Science, Arts & Humanities Citation Index, 1583-0039].
 14. Malowane cerkwie i monastyry mołdawskie w XV i XVI wieku. Zarys problematyki, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. J. Gwoździk, Rafał Witkowski, A.M. Wyrwa, Poznań 2013, s. 215-239.
 15. Praktyki i księgi Kościoła prawosławnego i ich odzwierciedlenie w magii ludowej po rumuńskiej stronie Karpat (XV-XIX wiek) - przyczynek do badań, Krakowsko-Wileńskie Studia Kulturowe, Kraków-Wilno 2013, nr 8, s. 357-370.
 16. Zapomniane dziedzictwo, czyli o ludowych nazwach miesięcy okresu jesienno-zimowego w Rumunii, ,,Zarządzanie w kulturze", 2013, nr 14, z. 3, s. 263-279 [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 17. Symbolika dni tygodnia w rumuńskim kalendarzu prawosławnym - między kanonem a ludowością, [w:] Omagiu profesorului Constantin Geambaşu la 65 ani, Bucureşti 2013, s. 443-458.
 18. Zwyczaje cyklu dobowego w prawosławnych monastyrach w Rumunii, czyli o wzajemnych związkach materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury, ,,Teologia i człowiek", [Lista B MNiSW, nr 1731-5638], 2013, nr 21, s. 83-103.
 19. Symbolika Piątku w rumuńskich wierzeniach ludowych, ,,ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială", 2012, vol. III, nr. 4, s. 151-166.
 20. Kalendarz liturgiczny Kościoła prawosławnego w Rumunii - lokalna transformacja tradycji bizantyjskiej, ,,Balcanica Posnaniensia. Acta et studia", XIX, Poznań 2012, s. 95-110 [Lista B MNiSW, nr 0239-4278].
 21. The image of Gypsies in Polish iconographic collections (the 19th century – the first half of the 20th century), wspólnie z Katarzyną Plebańczyk i Pawłem Lechowskim (udział własny - 75%), ,,ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială", 2012, vol. II, nr. 3, s. 74-88.
 22. Tematyka cygańska w polskich zbiorach ikonograficznych (XIX w.- I połowa XX w.) - rekonesans (wspólnie z Pawłem Lechowskim i Katarzyną Plebańczyk - udział własny - 75% ), ,,Zarządzanie w Kulturze", ZN UJ, Kraków 2012, nr 13, z. 3, s. 171-183 [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 23. Zarys dziejów prawosławia na ziemiach rumuńskich, Kiszyniów, ,,Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială", 2012, vol. III, nr 4, s. 9-22.
 24. Święta Góra Grabarka w Polsce, ,,Romanoslavica", vol. XLVII nr 2, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Asociaţia Slaviştilor din România, Bucureşti 2011, s. 105-113.
 25. Святая Гора Грабарка в Польше, ,,Пространство Культуры", No 2/2011, Moskwa 2011, s. 193-205.
 26. Karpacka Święta z Rumunii, [w:] W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, red. St. Jakimowska, E. Wieruszewska, Suczawa 2010, s. 409-418.
 27. Muzeum Wsi Dymitra Gustiego w Bukareszcie, ,,Zarządzanie w kulturze", ZN UJ, z. 11, Kraków 2010, s. 243-257 [lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 28. Koronowane wizerunki maryjne z pogranicza polsko-litewskiego. Historia zwyczaju i formy kultu, [w:] Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai: susirikimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose: mokslo straipsnių ir studijų rinkinys. The Influence of the Council of Trent upon the Culture Of Lithuania. Reception and Transmission of the Council's Ideas in East-Central Europe", red. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Wilno 2009, s. 116-135.
 29. Negatywny obraz Żydów w folklorze rumuńskim i jego związki z kanonicznymi oraz pseudo-kanonicznymi tekstami chrześcijaństwa (przyczynek do badań), [w:] W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, red. St. Jakimowska, E. Wieruszewska, Suczawa 2009, s. 457-476.
 30. Związki Rumunii ze Świętą Górą Athos, artykuł, [w:] ,,Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu", Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu, Centrum Studiów Etnicznych i Religijnych w Salonikach oraz Międzynarodowe Centrum Studiów Greckich i Słowiańskich UAM, Gniezno 2009, s. 235-244.
 31. Negatywny obraz Żydów w folklorze rumuńskim i jego związki z kanonicznymi oraz pseudo-kanonicznymi tekstami chrześcijaństwa (przyczynek do badań), [w:] Bibliae Slavorum Apocryforum, Vetus Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek, Łódź 2009, s. 259-281.
 32. Wędrować ku Bogu ponad granicami... Postać św. Paisjusza Wieliczkowskiego i jego rola w odnowieniu duchowości bizantyjsko-słowiańskiej 18-21 w., ,,Balcanica Posnaniensa", Acta et studia XV: Ludzie i idee ponad granicami, red. Ilona Czamańska, Witold Szulc, Poznań 2009, s. 125-132 [Lista B MNiSW, nr 0239-4278].
 33. Legătura Romaniei cu  Sfântul Munte Athos - istoria şi contemporanitate, w: ,,Revista de Istorie Moldovei", nr 3 (75), iulie-septembrie 2008, Kiszyniów, s. 45-58.
 34. The Cross as the Symbol of Pasha in the Orthodox Inwardness. The Ceremonials and Art, [w:] Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje (The Phenomenon of Cross-Crafting in Folk Culture) red. A. Počiulpaitė, Vilnius: Lietuvos liaudies Kultūros centros, 2008, s. 74-85.
 35. Cyganie w Rumuni (z dziejów tematu w wiekach XV-XIX), artykuł (wspólnie z Pawłem Lechowskim - udział własny - 55%), [w:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, red. St. Jakimowska, E. Wieruszewska, Suczawa 2008, s. 374-387
 36. Monastyr w Căpriana (Republika Mołdawii),,Elpis", nr 15/16 (28-29), Białystok 2007, s. 225-233.
 37. Monastyr w Căpriana (Republika Mołdawii), [w:] Bliżej siebie. Polska i Rumunia a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, Suczawa 2007, s. 381-389.
 38. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Etnograficznej PAN, O/Kraków, 2006.
 39. Ikona – Obraz czy Postać? Kult świętych obrazów na Bukownie rumuńskiej, [w:] Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, Suczawa 2006, s. 52-68.
 40. Kim jest mój wróg, kim jest mój przyjaciel, czyli co Rumunii dostrzegają na ikonach Sądu Ostatecznego malowanych cerkwi na Bukowinie?, ,,Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", nr 4 (271), 2005, s. 23-39 [ERIH, 2008, 1230-6132, NAT].
 41. Ostaş lui Hristos sau sfântul apropiat? Din istoria cultului lui Ioan cel Nou (de la Suceava) în Tările Române, ,,Revistă de Istorie Moldovei", Institutul de Istorie al Academiei de Ştinţe a Republicii Moldova, nr 1-2 (61,62), ianuarie-iunie 2005, Kiszyniów, s. 63-75.
 42. Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych świątyń na Bukowinie, część I – W stronę Rzymu, ,,Romanoslavica", nr XXXIX, (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de limbi slave, Catedra de filologie rusă, Bucureşti 2004, s. 73-88.
 43. Raj Nieutracony? Ikony malowanych cerkwi Bukowiny jako symbole mitu o rajskim początku, [w:] Relacje polsko-rumuńskie. Materiały z sympozjum, red. St. Jakimowska, E. Wieruszewska, Suczawa 2004, s. 297-333.
 44. Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych świątyń na Bukowinie, część I – W stronę Rzymu oraz część II – W stronę Bizancjum,  [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie. Materiały z sesji naukowej, Suczawa 2003, s. 100- 134.
 45. Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych świątyń na Bukowinie, część I – W stronę Rzymu (wersja rozszerzona), ,,Barbarzyńca", 2003, s. 1-15.
 46.  Faptele legendare ale lui Ştefan cel Mare în contextul credinţei populare şi iconografiei bisericilor pictate din Bucovina, ,,Lumea Carpatica" (Suceava, Rumunia), nr 2 (6), 2003, s. 18-36.
 47. Powstanie kościołów na Bukowinie w świetle ludowej kategorii czasu: ,,dawno temu", materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Związek Polaków na Bukowinie, [w:] Polacy i Rumunii na drodze do wzajemnego poznania. Materiały z sesji naukowej, red. St. Jakimowska, Elżbieta Wieruszewska, Suczawa 2002, s. 149-159.
 48. Badania etnograficzne na Bukowinie Południowej, ,,Polonus. Pismo Związku Polaków na Bukownie", 2001, nr 6-7, Suczawa (Rumunia), s. 4-5.
 49. Świątynia jako zwierciadło czasu. O niektórych sensach nadawanych malowanym cerkwiom Bukowiny Południowej, [w:] Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, T. II, cz. 1, red. L. Rożek, Wydawnictwo WSP Częstochowa 2001, s. 137-148.
 50. Biblia pauperum - zapomniany język Kościoła? Podróż w obcą kulturę jako element doświadczenia antropologa, [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN, t. XLV/2, 2001
 51. Przedstawienia narodów w malarstwie ściennym bukowińskich cerkwi, [w:] O Bukowinie - razem czy oddzielnie. Materiały z sesji naukowej, Jastrowie, czerwiec 1999, red. prof. dr hab. K. Feleszko, Warszawa-Piła 2000, s. 191-206.
 52. Przepis na patrona. O kulcie Jana Nowego Suczawskiego na ziemiach rumuńskich, [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN, t. XLIII/1, 1999.
 53. Tam, gdzie zgromadziły się wszystkie przesądy świata. O książce Eleny Niculiţă-Voronca ,,Zwyczaje i wierzenia ludu rumuńskiego zebrane i ułożone w porządku mitologicznym", ,,Etnografia Polska", tom XLIII: 1999, z. 1-2, s. 235-240.
 54. Materiał etnograficzny w ,,Słowniku gwary wiejskiej Drăguş  prof. Witolda Truszkowskiego, ,,Literatura Ludowa", nr XII, 1998.
 55. Z łaski Bożej - szaleniec. Antropologiczna interpretacja zjawiska jurodstwa na Rusi, [w:] Slavica 1998. Młodzi Slawiści Kongresowi Slawistycznemu. Materiały z Sesji naukowej, 7-8 maj 1998"; Kraków 1998, s. 25-30.

C. Artykuły popularnonaukowe:

 1. Wesoły Cmentarz w Săpînţa (wspólnie z dr Anną Niedźwiedź) – www.tpr.pl
 2. Wesoły Cmentarz (wspólnie z Anną Niedzwiedź), ,,Przekrój", 2000.02.27
 3. Stare Orhei w Besarabii – www.tpr.pl
 4. Sympozjum w Kiszyniowie – www.tpr.pl
 5. Stworzeni dla siebie..., skazani na siebie... wywiad z prof. M. Mitu (Uniwersytet I.F. Parhon w Bukareszcie) – www.tpr.pl
 6. Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie, [w:] ,,Polonus. Pismo Związku Polaków na Bukownie", nr 6-7, 2001, Suczawa (Rumunia);
 7. Wprowadzenie do książki  Romualda Bakuna, Czar baśni afrykańskich, Kraków, 2005.
 8. Rumunii i Polacy, w: Forum Akademickie,  nr 9 - 2006.
 9.  Wędrować ku Bogu ponad granicami... Postać św. Paisjusza Wieliczkowskiego i jego rola w odnowieniu duchowości bizantyjsko-słowiańskiej 18-21 w. – www.cerkiew.pl
 10.  Monastyr w Căpriana (Republika Mołdawii) - www.tpr.pl
 11.  Muzeum  Wsi w Bukareszcie – www.tpr.pl
 12. Protesty przeciwko budowie Cathedral Plaza w Bukareszcie – www.tpr.pl
 13. Cyganie w Rumuni (z dziejów tematu w wiekach XV-XIX), artykuł (wspólnie z Pawłem Lechowskim) – www.tpr.pl
 14. Karpacka święta z Rumunii - www.cerkiew.pl; www.tpr.pl
 15. Festiwal Marmatia w Sighecie Marmaroskim w Rumunii - www.tpr.pl
 16.  Koronowane wizerunki z pogranicza polsko-litewskiego, [w:] ,,Almanach Sejneński", nr 5-7, 2012, s. 333-344.
 17. Ważne święta prawosławne w Rumunii i ich ludowe odpowiedniki, [w:] R. Kostuj, Informator-przewodnik po Górach Rodniańskich - najwyższym paśmie Karpat Wschodnich w północno-wschodniej Rumunii, Kraków 2013, s. 73-82.
 18. Ważne święta prawosławne w Rumunii i ich ludowe odpowiedniki, [w:] R. Kostuj, Informator-przewodnik po Górach Rodniańskich - najwyższym paśmie Karpat Wschodnich w północno-wschodniej Rumunii, ?

 1. 2014 - Bizantyńskie dziedzictwo kulturowe Grecji - Święta Góra Athos, Pelion, Peloponez; Dziedzictwo kulturowe mniejszości Wołochów w Grecji, badania terenowe, projekt finansowany ze środków własnych.
 2. 2014 - Dziedzictwo kulturowe na terenach Wschodniej Słowacji - badania terenowe, projekt finansowany ze środków własnych.
 3. 3. 2013 - Dziedzictwo kulturowe Ochrydy w Macedonii  - badania terenowe, projekt finansowany ze środków własnych.
 4. 2009-2012 - Wielkie święta w rumuńskim kalendarzu prawosławnym. Wierzenia. Obrzędy. Ikonografia – kierownik grantu naukowo-badawczego własnego (habilitacyjny) MNiSW, realizowanego w Rumunii, przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie.
 5. 2000-2003 - Malowane klasztory Bukowiny Południowej. Współczesne znaczenia i konteksty klasztorów położonych na kulturowym pograniczu - główny wykonawca grantu naukowo-badawczego (promotorskiego) KBN, realizowanego  Rumunii, przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

 1. 2014 - Nagroda ,,Super nauczyciel" w plebiscycie studenckim organizowanym przez portal ,,Sprawdzwykladowce.pl", http://sprawdzwykladowce.pl/artykulydetale-22 [odczyt: 25.03.14].
 2. 2013 - Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UJ z okazji inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej.
 3. 2012 - Nagroda Prorektora UJ ds. dydaktyki za wysoką jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012.
 4. 2011 - Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UJ z okazji inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej.
 5. 2006 - Laureatka Nagrody im. Artura Rojszczaka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej –więcej informacji na ten temat: www.ksz-fnp.org/Artur2006-wyniki.pdf.
 6. 2005 - Laureatka (I miejsce) nagrody Narodowego Centrum Kultury w Warszawie o najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 2004-2005 (II edycja ogólnopolskiego konkursu NCK), 2005 r.

 1. Muzeum i sacrum. Przypadek Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie, Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami PAU, Kraków, 3 grudnia 2014.
 2. Tangible cultural heritage of the Wallachian minority in Europe (contribution to research), The International Conference Ius Valachicum, 20-21 October 2014, University of Bucharest.
 3. Bizantyńsko-słowiańskie teksty apokryficzne i ich odzwierciedlenie w folklorze i ikonografii Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky, Slavisticky Institut, Bratislava, Słowacja 8-10.10.2014
 4. Sacrum i łzy. Płaczące ikony w dawnej i współczesnej kulturze prawosławia, Konferencja Sacrum w dawnej i współczesnej kulturze,  LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lublin 18-21.09.2014.
 5. Mityczne czy rzeczywiste? Obce ludy i zaświaty w religijnych wyobrażeniach kręgu prawosławia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. Świadectwa historyczne i odwołania współczesne, 16-18 czerwca 2014, Nowy Sącz (Miasteczko Galicyjskie).
 6. Wędrowcy między światami, czyli o postaciach koników w folklorze rumuńskim, wykład, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, wykład w ramach Nocy Muzeów 2014 oraz Festiwalu Kultury Rumuńskiej, 16 maja 2014.
 7. Wspólnota i dar, czyli o tradycji świętowania w prawosławiu, konferencja naukowa Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, UPJP II, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ,,Fides et Ratio", Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców ,,Talent", Kraków, 10 maja 2014.
 8. Opowieść o czasie. Wielkie święta w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie, 14 kwietnia 2014.
 9. Multiculturalism in Poland, Department of Russian and Slavic Languages, Universitatea din Bucureşti, 7-11.04.14.
 10. Ethnic groups in Poland (history and contemporanity), Department of Russian and Slavic Languages, Universitatea din Bucureşti, 7-11.04.14.
 11. Religious culture in Poland, Department of Russian and Slavic Languages, Universitatea din Bucureşti, 7-11.04.14.
 12. Cultural Heritage in Poland, Department of Russian and Slavic Languages, Universitatea din Bucureşti, 7-11.04.14.
 13. Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym,  seminarium Centrum Badań Antropologicznych IEiAK UW, 20 stycznia 2014.
 14. Religijność i świat jej granic - przekroczyć i oswoić czy zapomnieć? Interdyscyplinarność w badaniach nad religijnością Europy Środkowo-Wschodniej, I Kongres Antropologiczny, Warszawa, 23-25 października 2013.
 15. Wielokulturowość w Polsce, Universitatea din Bucureşti, 24 wrzesień 2013.
 16. Mniejszości w Polsce, Universitatea din Bucureşti, 24 wrzesień 2013.
 17. Czas w kulturze, czyli o ludowych nazwach miesięcy w Rumunii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Slavistica românească şi dialogul culturilor, Universitatea din Bucureşti, 3-5 października 2013.
 18. Praktyki Kościoła prawosławnego i ich odzwierciedlenie w magii ludowej po rumuńskiej stronie Karpat (przyczynek do badań) - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania, Nowy Sącz, 24-25 czerwca 2013.
 19. Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej - między afirmacją a niepamięcią, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo Kultury Europejskiej - mity, stereotypy, tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś), Instytut Kultury UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków, maj 2013.
 20. The image of Gypsies in Polish iconographic collections
  (the 19 th century – the first half of the 20 th century)
  , Międzynarodowa Konferencja Naukowa Visual Encounters with Alterity conference, Instytut Etnologii Węgierskiej Akademii Nauk, Instytut Etnologii i Archeologii PAN, Budapeszt, maj 2012.
 21. Zapomniane dziedzictwo kulturowe, czyli o profesjach cygańskich w Polsce i w Rumunii (wspólnie z Pawłem Lechowskim), Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe, Suczawa, wrzesień  2012.
 22. Symbolika dni tygodnia w rumuńskim kalendarzu prawosławnym - między kanonem a ludowością,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe, Suczawa, wrzesień  2012.
 23. Dziedzictwo kulturowe i życie monastyczne rumuńskiej Bukowiny, Instytut Teologiczny, Dyskusyjny Klub ,,Universum", Sandomierz, listopad 2012
 24. Potępieni na ikonach Sądu Ostatecznego w Rumunii - dawne i współczesne konteksty kulturowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej", Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa styczeń 2011.
 25. Monastycyzm w Rumunii, wykład dla słuchaczy kursu malowania ikon, Cerkiew Prawosławna im. Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie, marzec 2011.
 26. Rumuński rytuał căluşari – miedzy zapomnieniem sensu i przetrwaniem struktury, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tradycyjna obrzędowość w kulturze współczesnej, Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, wrzesień, Opole 2011.
 27. Mój wróg, czyli potępieni na ikonach Sądu Ostatecznego w Rumunii - dawne i współczesne konteksty kulturowe, Zjazd Komisji Bałkanistyki PAN, oddział w Poznaniu, grudzień, Poznań 2011.
 28. Rumuński rytuał căluşari – miedzy zapomnieniem sensu i przetrwaniem struktury, PTL, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli, Kraków, grudzień 2011.
 29. Starowiercy-Lipowianie w Rumunii (z dziejów osadnictwa i kultury),  Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Polska-Rumunia - kontakty historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków", Suczawa 2010.
 30. Jak odnieść sukces w kulturze współczesnej, czyli o przypadku Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rola muzeów w kształtowaniu tożsamości narodowej, Sierpc październik 2010.
 31. Szept prawosławia w Besarabii (wspólnie z Aleksandrem Dymkiem), Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, styczeń 2009.
 32. Malowane monastyry Bukowiny Południowej w kulturze Rumunii – Festiwal Kultury Rumuńskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa i Instytut Kultury Rumuńskiej, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, kwiecień 2008.
 33. Cyganie w Rumunii. Z dziejów tematu w wiekach XV-XIX (wspólnie z Pawłem Lechowskim), Ogólnopolska konferencja naukowców i pasjonatów ,,Rumunia - naddunajskie bogactwo", w ramach Festiwalu Kultury Rumuńskiej zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa i Instytut Kultury Rumuńskiej, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, kwiecień 2008.
 34. Starowiercy-Lipowianie w Rumunii (z dziejów osadnictwa i kultury), Ogólnopolska konferencja naukowców i pasjonatów ,,Rumunia - naddunajskie bogactwo", w ramach Festiwalu Kultury Rumuńskiej zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa i Instytut Kultury Rumuńskiej, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, kwiecień 2008.
 35. Świętość i grzeszność kobiet w tradycji prawosławnej, wykład w ramach III Poznańskich Dni Prawosławia, organizowanych przez Fundację Barak Kultury, Poznań, listopad 2008.
 36. Rumunia w Europie Środka. Mitologia przynależności (część I), wykład w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, Kraków, listopad 2008.
 37. Rumunia w Europie Środka. Mitologia przynależności (część II), wykład w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, Kraków, grudzień 2008.
 38. Rola tekstów i sztuki chrześcijańskiej w ukształtowaniu negatywnego stereotypu Żydów na terenach bizantyjsko-słowiańskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W stulecie urodzin Abrahama Joszuy Heschela,  zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności oraz Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków, luty 2007.
 39. Cyganie w Rumunii. Historia i współczesność (wspólnie z Pawłem Lechowskim), referat, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bliżej siebie. Polska i Rumunia a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, Suczawa 2007.
 40. Koronowane wizerunki maryjne z pogranicza polsko-litewskiego. Historia zwyczaju i formy kultu, referat, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,The Influence of the Council of Trent upon the Art. Of Lithuania. Reception and Transmission of the Council's Ideas in East-Central Europe", Wilno, listopad 2007.
 41. Wędrować ku Bogu ponad granicami... Postać św. Paisjusza Wieliczkowskiego i jego rola w odnowieniu duchowości bizantyńsko-słowiańskiej w 18-21 w., Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ludzie i idee ponad granicami (X Balcanium), zorganizowana  przez Instytut Historii UAM i Komisję Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu, Poznań, wrzesień 2006.
 42. The Cross as the Symbol of Pasha in the orthodox inwardness. The ceremonials and art, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kryždirbystės fenomenas liaudies kultǔroje (The Phenomenon of Cross-Crafting in folk Culture), zorganizowana przez Lithuanian Folk Culture Centre i Culture, Philosophy and Art Research Institute w Wilnie, Wilno, październik 2006.
 43. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich, Komisja Etnograficzna PAN, Kraków, listopad 2006.
 44. Manole. Mistrz? W kręgu symboliki rumuńskiej legendy o Mistrzu Manole, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bliżej siebie. Polacy i Rumunii a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, zorganizowanej przez Związek Polaków na Bukowinie, Suczawa (Rumunia), lipiec 2006.
 45. Kim jest mój wróg, kim jest mój przyjaciel, czyli co Rumunii dostrzegają na ikonach Sądu Ostatecznego malowanych cerkwi na Bukowinie? – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bliżej Siebie, Suczawa (Rumunia), wrzesień 2004.
 46. Ludy mitologiczne w Rumunii, wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytet Jagielloński, styczeń 2005.
 47. Rycerz Chrystusowy czy bliski święty? Z dziejów kultu św. Jana Nowego (Suczawskiego) na ziemiach rumuńskich (historia i współczesność),  wykład w ramach Międzynarodowego Sympozjum Historycznego - ,,Dynastia Mohyłów – przykład wzajemnego przenikania się elit politycznych i kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej w wiekach XVI i XVII", zorganizowanego przez Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii we współpracy z Ambasadą Rumunii i Ambasadą Ukrainy w Republice Mołdawii, Kiszyniów, czerwiec 2005.
 48. Ikona – Obraz czy Postać. Charakterystyczne cechy kultu świętych obrazów-ikon na Bukowinie w Rumunii, wykład w ramach Sympozjum Naukowego Rumunii i  Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy, Suczawa, Rumunia, wrzesień 2005.
 49. Ikona – między Wschodem a Zachodem. Uwagi o kulcie świętych obrazów na Bukowinie w Rumunii, wykład w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Badania Wschodu. Teorie i konteksty, zorganizowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa, listopad 2005.
 50. Manole. Mistrz? W kręgu symboliki rumuńskiej legendy o Mistrzu Manole, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bliżej siebie. Polacy i Rumunii a a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, zorganizowana przez Związek Polaków na Bukowinie, Suczawa (Rumunia), lipiec 2006.
 51. Biblia pauperum - zapomniany język Kościoła? Podróż w obcą kulturę jako element doświadczenia antropologa, Komisja Etnograficzna PAN, Kraków 2002.
 52. Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych świątyń na Bukowinie, część I – W stronę Rzymu - wykład w ramach Dni Kultury Rumuńskiej, organizowanych przez Ambasadę Rumuńską w Warszawie, Instytut Filologii Romańskiej i Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2002.
 53. Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych świątyń na Bukowinie, część I – W stronę Bizancjum – wykład w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bliżej Siebie, Suczawa (Rumunia), wrzesień 2002.
 54. Powstanie kościołów na Bukowinie w świetle ludowej kategorii czasu: ,,dawno temu", wykład w ramach sesji naukowej Polacy i Rumunii na drodze do wzajemnego poznania, Suczawa (Rumunia) 2001.
 55. Przedstawienia narodów w malarstwie ściennym bukowińskich cerkwi - wykład w  ramach Międzynarodowej Sesji O Bukowinie - razem czy oddzielnie zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Pilski Dom Kultury, Jastrowie 1999.
 56. Przepis na patrona. O kulcie Jana Nowego Suczawskiego na ziemiach rumuńskich - Komisja Etnograficzna PAN, Kraków 1999.
 57. Malowane klasztory Bukowiny Południowej - wykład w Instytucie Filologii Romańskiej UJ – Zakład Filologii Rumuńskiej w ramach konferencji Miast Kulturalnych Kraków 2000,  Kraków 1998.
 58. Malowane klasztory Bukowiny Południowej - wykład w ramach ,,Dni Bukowińskich" zorganizowanych przez Centralny Ośrodek Górski PTTK, Kraków 1998.
 59. Z łaski Bożej - szaleniec. Antropologiczna interpretacja zjawiska jurodstwa na Rusi - wykład w ramach sesji naukowej ,,Krakowskie Spotkania Młodych Mediewistów" zorganizowanej przez Koło Naukowe Slawistów UJ, Kraków 1997.
 60. Ethnologie in Polen - Tradition und moderne (wspólnie z Monika Golonką), wykład w ramach międzynarodowej konferencji naukowej ,,Neue Wege in der Europaischen Ethnologie", Institut für Volkskunde, Uniwersytet w Wiedniu, Wiedeń 1995.

 1. Erasmus Teaching Mobility Programme, Uniwersytet w Bukareszcie 2014.
 2. Erasmus Teaching Mobility Programme, Uniwersytet w Bukareszcie 2013.
 3. Stypendium Fundacji im. Lanckorońskich, Bukareszt 2007.
 4. Stypendium Fundacji na rzecz  Nauki Polskiej, Bukareszt 2007.
 5. Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS na Uniwersytecie I.F. Parhon, Catedra de Limba Româna, Rumunia (Bukareszt), 2003.
 6. Stypendium Fundacji im. Lanckorońskich, Bukareszt 2003.
 7. Stypendium Szwajcarskiej Fundacji Kultury Pro Helvetia – Szwajcaria (St. Gallen, Zurych) 1999.
 8. Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS na Uniwersytecie ,,Babeş-Bolyai", Catedra de Limba Româna şi Lingvistica Generala, Rumunia (Cluj-Napoca) 1999.
 9. Stypendium Fundacji Pogranicze Sztuk - Kultur - Narodów w ramach Międzynarodowej Szkoły Pogranicza dla Liderów Organizacji Kulturowych, Edukacyjnych i Społecznych Działających na Rzecz Regionów Wielo-kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej -  Polska (Sejny-Supraśl), Ukraina (Czerniowce), Rumunia (Bukowina) 1996.

 1. Główny organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kultury europejskiej - mity, stereotypy, tożsamość, Instytut Kultury UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, współorganizatorzy: Uniwersytet w Bukareszcie, Kraków, 15-17 maja 2013.
 2. Organizacja i prowadzenie panelu na międzynarodowej konferencji ,,Pogranicza - Pamięć Bukowiny" w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy (wspólnie z Michałem Jureckim – Instytut Historii UJ) – Suczawa (Rumunia) 2006.

od 2010 roku - członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego ,,Zarządzanie w Kulturze" [lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4 - 9 pkt] (od 2012 roku do chwili obecnej - z-ca redaktora naczelnego; 2010-2012 - sekretarz redakcji)

- redaktor naukowy następujących numerów i zeszytów czasopisma ,,Zarządzanie w Kulturze":

 1. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, T. 11, z. 13, red. Ewa Kocój, Kraków 2010, s. 352 [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 2. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, T. 12, z. 14, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Kraków 2011, s.  350 [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 3. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2012, T. 13, z. 1, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, s.  100, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 4. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2012, T. 13, z. 2, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, s.  82, wersja online [Lista B MNiSW,  nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 5. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2012, T. 13, z. 3, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, s.  107, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 6. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2012, T. 13, z. 4, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, s.  85, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 7. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2012, T. 13 (wybór tekstów), red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, s.  290, wersja papierowa [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 8. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2013, T. 14, z. 1, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  103, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 9. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2013, T. 14, z. 2, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  93, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 10. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2013, T. 14, z. 3, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  111, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 11. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2013, T. 14, z. 1-3 (wybór tekstów), red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  320, wersja papierowa [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4]
 12. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2014, T. 15, z. 1, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  150, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 13. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2014, T. 15, z. 2, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  150, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 14. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2014, T. 15, z. 3, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  150, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 15. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2014, T. 15, z. 4, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  150, wersja online [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].
 16. Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVII, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2014, T. 15, z. 1-4, red. Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s.  600 (30 arkuszy wyd.), wersja papierowa [Lista B MNiSW, nr 1739, ISBN 978-83-233-3084-4].

 1. Komisja PAU - Zarządzanie Kulturą i Mediami, od 2014.
 2. Komisja Bałkanistyki PAN, Oddział w Poznaniu, od 2011.
 3. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, od 2011.
 4. 2001-2014 - Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie, od 2001 (członek zarządu w latach 2001-2012, członek komisji rewizyjnej 2012-2014)