Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie podyplomowe

Zarządzanie wizerunkiem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie wizerunkiem

 

WYDZIAŁ

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

1.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład)

Instytut Kultury

2.

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarzadzanie wizerunkiem

3.

OBSZAR KSZTAŁCENIA

Nauki humanistyczne

Dyscyplina: zarządzanie

4.

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość)

3 600.00 zł

5.

DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Kultury

 

adres 

Ul. Łojasiewicza 4, 30 – 348 Kraków Sekretariat Instytutu Kultury pok. 2.390

 

telefon 

12 6645569 126645833 501528729

 

fax 

 

 

e-mail 

marzena.baranska@uj.edu.pl

 

strona WWW 

http://www.kultura.uj.edu.pl

6.

DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Dni powszednie poniedziałek  – piątek 8.00 – 15.30

Soboty – niedziele  10.00 – 12.00 w terminach zajęć

7.

LICZBA SEMESTRÓW

2

8.

LICZBA PUNKTÓW ECTS KONIECZNA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

60

9.

JĘZYK  PROWADZONYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

polski

10.

LIMIT PRZYJĘĆ (min. i max.)

25 - 35 osób

11.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Ukończone studia wyższa pierwszego stopnia

12.

ZASADY REKRUTACJI

Kolejność zgłoszeń

13.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (doc, pdf)

Odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Zdjęcie (format legitymacji)

Kserokopia dowodu osobistego

14.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od ... do ...)

1 lipca 2016 – 10 września 2016 r.

15.

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

1 października 2016 r.

16.

OPIS STUDIÓW

W toku dwusemestralnych studiów słuchaczom oferujemy możliwość wzięcia  udziału w zajęciach obejmujących 12 modułów o łącznej liczbie 230 h. Organizatorzy szczególną uwagę zwracają na  praktyczny wymiar zajęć, stąd około 60 %  realizowanych będzie  w formie warsztatów, laboratoriów, ćwiczeń. Treść modułów związana jest z realizacją m.in. takich zagadnień jak: zagadnienia podstawowe wynikające z analizy pojęć; wizerunek, tożsamość; pojecie marki, Employer Brandingu elementów składowych i roli w kreowaniu wizerunku organizacji/osoby; w obszarze dotyczącym mediów zwrócono uwagę na zarządzanie wizerunkiem w mediach, przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w związku z możliwością zaistnienia zdarzeń, roli i znaczenia rzecznika prasowego oraz zakresu przypisanych obowiązków. Moduł prawny pozwala na zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi prawa cywilnego ochrony własności intelektualne, reguł konkurencji, prawa pracy przede wszystkim z punktu widzenia praktycznego zastosowania. Wymiar praktyczny będą miały także zajęcia dotyczące autoprezentacji, warsztaty telewizyjne, emisji głosu,

17.

PROGRAM STUDIÓW

Bogata oferta programowa obejmuje następujące zajęcia: PR i strategie zarządzania, Tożsamość i wizerunek firmy, Zarządzanie reklamą, Wizerunek organizacji medialnej – fakty i mity, Wizerunek w sytuacjach kryzysowych, Prawo w mediach, Zarządzanie jakością, trening interpersonalny, Retorykę i erystykę, Zarządzanie wizerunkiem w nowych mediach, Zasady savoir vivre'u, Zajęcia praktyczne w telewizji, Warsztat rzecznika prasowego, Automotywację, Prawne aspekty ochrony wizerunku osób prywatnych i publicznych, Employer Branding jak koncepcja zarządzani przedsiębiorstwem, Nowe trendy w zarządzaniu i ich praktyczna aplikacja, Ochrona własności intelektualnej, Networking, Neuromarketing, Strategia budowania marki i jej wizerunku, Product placament, sponsoring jako narzędzia  kształtowania wizerunku, Sztuka wystąpień publicznych w praktyce, Komunikacja wizualna, Zarządzanie projektem biznesowym, Autoprezentacja – warsztat telewizyjny, Emisja głosu, Protokół dyplomatyczny, seminarium  .

18.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Program kształcenia  na studiach podyplomowych Zarządzania wizerunkiem  jest zgodny z misją i strategią naukową – poznawczą  ora praktyczną w zakresie obszarów kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarze wiedzy słuchacze będą mogli pogłębić wiedze m.in. w obszarze zarządzania wizerunkiem i działaniami PR – owskim, zarządzania marką, strategii budowania marki i jej elementów skandowych, , dotycząca adaptacji mediów dla potrzeb pozytywnego kreowania wizerunku i wykorzystywania nowych technologii oraz co za tym idzie opracowywania strategii działań medialnych, reglamentacji wynikającej ze stosowania reguł wynikających z prawa, zwłaszcza ochrony własności intelektualnej, cywilnego, konkurencji i konkurencyjności, jak również stanowi sposobność  pogłębienia wiedzy dotyczącej zarządzania jakością, . Za niezbędne, uznano także, zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące znajomości protokołu dyplomatycznego i praktycznego zastosowania, jak również reprezentowania instytucji wewnątrz i na zewnątrz.

W zakresie umiejętności. Słuchacze winni zyskać umiejętność: krytycznej refleksji nad praktycznymi problemami dotyczącymi zarządzania marką i wizerunkiem, przygotowania wystąpień publicznych, prowadzenia negocjacji i co za tym idzie poszukiwania argumentów w celu polaryzacji stanowisk stron, identyfikowania i rozwiązywania problemów, przygotowywania projektów biznesowych związanych z wybraną sferą działalności jednostki organizacyjnej  czy zaangażowania osoby, analizy, interpretacji, podejmowania decyzji odnośnie zachodzących zmian w otoczeniu i weryfikowania dotychczasowych stanowisk,  a także dostosowywania narzędzi do nowych okoliczności, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania potencjału wizualnego.

W obszarze kompetencji społecznych, inspirowania i organizowania procesów uczenia się tak samodzielnego jaki wynikającego  z pracy w zespole,  budowania warsztatu pracy, metodologicznego i twórczego rozwiązywania problemów, decydowania w sytuacjach kryzysowych.

19.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

20.

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę w godz. 9.00 – 17.00

21.

MATERIAŁY DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE

http//www.kultura.uj.edu.pl

22.

KIEROWNIK STUDIÓW

(z aktualnym adresem mailowym i telefonem)

Dr hab. Marzena Barańska

marzena.baranska@uj.edu.pl