Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie

Praktyka studencka stanowi integralną część programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Kulturą i Mediami.

Celem praktyk jest podniesienie kompetencji studenta w zakresie zarządzania, a także weryfikacja wiedzy teoretycznej pozyskanej w trakcie studiów.

Odbycie praktyki stanowi warunek zaliczenia danego roku studiów.

Studia pierwszego stopnia

dr Mateusz Falkowski
e-mail: mateusz.falkowski@uj.edu.pl

Studia drugiego stopnia

dr Katarzyna Plebańczyk
e-mail: katarzyna.plebanczyk@uj.edu.pl

 1. Praktyki mogą zostać zrealizowane według dwóch wariantów opisanych poniżej:
   
 • Wariantu A – odbycie praktyki studenckiej w wybranej przez studenta organizacji na mocy umowy tej organizacji z Instytutem Kultury UJ,
   
 • Wariantu B- uznanie odbytego przez studenta zatrudnienia/wolontariatu/stażu/praktyki zawodowej w wybranej organizacji na mocy umowy indywidualnej jako praktyki studenckiej.

Szczegółowa procedura postępowania w zależności od wybranego wariantu znajduje się w sekcji poniżej.

 1. Praktyki zarówno w wariancie A jak i B mogą zostać zrealizowane tylko w takich organizacjach, których główny profil działalności wiąże się bezpośrednio z zarządzaniem kulturą i/lub zarządzaniem mediami. Odstępstwo od tej zasady będzie skutkowało niezaliczeniem praktyk.
   
 2. Zakres obowiązków praktykanta zarówno w wariancie A jak i B musi być bezpośrednio dotyczyć zarządzania kulturą i/lub zarządzania mediami. Odstępstwo od tej zasady będzie skutkowało niezaliczeniem praktyk. Student ma możliwość skonsultowania zakresu obowiązków z koordynatorem.
   
 3. Student samodzielnie wybiera organizację w której odbędzie praktykę.
   
 4. Praktyki dla studentów studiów pierwszego stopnia realizowane są  w wymiarze 120 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) dla studentów studiów stacjonarnych. Praktyki  powinny być zrealizowane na drugim roku studiów.
   
 5. Praktyki dla studentów studiów drugiego stopnia realizowane są w wymiarze 90 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) dla studentów studiów stacjonarnych oraz w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) dla studentów studiów niestacjonarnych. Praktyki muszą być zrealizowane przez studenta na pierwszym roku studiów.
   
 6. Praktyki są bezpłatne. Nie wyklucza się jednak innych indywidualnych rozwiązań, w przypadku propozycji ze strony instytucji przyjmującej na praktyki.
   
 7. Wpisu do systemu elektronicznego, potwierdzającego odbycie praktyki dokonuje koordynator praktyk na podstawie dostarczonych przez studenta do Instytutu Kultury UJ kompletu dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki w zależności od wybranego wariantu.
   
 8. Udostępnianie osobom trzecim raportów sporządzonych podczas praktyk wymaga zgody koordynatora praktyk i oraz osoby przyjmującej na praktykę.
   
 9. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem praktyk rozstrzygają koordynatorzy praktyk.

Warunki zaliczenia:

 1. Podpisanie umowy pomiędzy Instytutem Kultury UJ a organizacją przyjmującą studenta na praktykę, najpóźniej do zakończenia sesji zimowej. Druk umowy należy pobrać ze strony Instytutu Kultury UJ (Załącznik 1 do Regulaminu)
   
 • Ze strony Uczelni umowę podpisuje Dyrektor Instytutu Kultury UJ. Ze strony organizacji umowę podpisuje jej przedstawiciel.
 • Każdy student samodzielnie musi zadbać o podpisanie w/w umowy – w związku z tym zobowiązany jest dostarczyć do właściwego koordynatora praktyk dwa egzemplarze umowy (oryginały): uzupełnione i podpisane przez przedstawiciela organizacji, która przyjmuje studenta na praktykę. Następnie koordynator przedstawia umowy Dyrektorowi Instytutu Kultury UJ z prośbą o ich podpisanie.
 • Jeden egzemplarz umowy podpisany przez obie strony musi pozostać w Instytucie – drugi egzemplarz powinien zostać odebrany przez studenta i dostarczony do organizatora praktyk.

Uwaga: praktyka studencka powinna się rozpocząć dopiero w momencie uzyskania na dwóch umowach obydwu podpisów: zarówno organizatora praktyk, jak i Dyrektora Instytutu Kultury UJ.

 1. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu praktyki, potwierdzone przez jej organizatora (z podpisem przedstawiciela organizacji i pieczątką) .
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk musi uwzględniać: termin odbywania praktyki, zakres zrealizowanych przez studenta obowiązków oraz oceną pracy studenta wyrażoną przez organizatora praktyk. Brak uwzględnienia któregokolwiek z powyższych elementów w dokumencie potwierdzającym odbycie praktyk skutkować będzie ich niezaliczeniem.
 1. Samodzielne przygotowanie sprawozdania z praktyk potwierdzone podpisem studenta.
 • W sprawozdaniu student odpowiada na pytania: czy i dlaczego jestem zadowolona/y/niezadowolona/y z odbytych praktyk? Jakie kompetencje nabyłam/-em w trakcie realizacji praktyk? Czy praktyki były dla mnie użyteczne?
 • Format sprawozdania: maksymalnie jedna strona A4. Uwaga: nie ma wzoru sprawozdania, każdy student przygotowuje je samodzielnie.
 1. Dokumenty należy wypełnić czytelnie z zaznaczeniem modułu oraz stopnia: pierwszy stopnień (studia licencjackie), drugi stopień (studia magisterskie).
 2. Komplet dokumentów należy dostarczyć do właściwego koordynatora praktyk.

Warunki zaliczenia:

 1. Skierowanie pisma do Zastępcy Dyrektora IK ds. dydaktyki z prośbą o zaliczenie praktyk na mocy zatrudnienia/wolontariatu/stażu/praktyki zawodowej. Wzór podania na stronie internetowej IK (Załącznik 2 Regulaminu).
 • Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie/wolontariat/staż/praktykę zawodową podpisany przez przedstawiciela organizacji zatrudniającej studenta. W dokumencie musi zostać uwzględniony wymiar godzin zatrudnienia, opis profilu organizacji oraz szczegółowy opis zakresu obowiązków studenta. Brak któregokolwiek z w/w elementów będzie skutkował niezaliczeniem praktyk.
 • Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania jest spełnienie wymogu ilości godzin niezbędnych do zaliczenia praktyki studenckiej, zatrudnienie w organizacji o profilu związanym z zarządzaniem kulturą i/lub mediami oraz zakres obowiązków wpisujący się w ten profil.
 1. Dokumenty należy wypełnić czytelnie z zaznaczeniem modułu oraz stopnia: pierwszy stopnień (studia licencjackie), drugi stopień (studia magisterskie).
 2. Komplet dokumentów należy dostarczyć do właściwego koordynatora praktyk.

Ostatecznym terminem uzyskana zaliczenia (tj. wpisu w systemie USOS) jest ostatni dzień letniej sesji poprawkowej.

Konsekwencją nie dotrzymania w/w terminu jest poniesienie kosztów powtarzania przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

Załącznik 1

Wzór umowy pomiędzy Instytutem Kultury UJ a organizatorem praktyk

Załącznik 2

Wzór podania o uznanie zatrudnienia jako praktyki studenckiej