Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Informacje ogólne

e-mail: lukasz.gawel@uj.edu.pl

stanowisko: adiunkt
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą (kierownik)

USOSweb

Absolwent studiów teatrologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1994).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2001, Działalność artystyczna Starego Teatru w latach 1954–1963. Narodziny legendy).

Habilitacja w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania).

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019, afiliacja: nauki o zarządzaniu i jakości).

Kierownik zespołu badawczego w projekcie „Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej”, realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego oraz Urzędu Miasta Kraków (2017–2018).

Kierownik zespołu badawczego w projekcie „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Obserwatorium Kultury (2015–2016; numer umowy 05747/15/FPK/DMP).

Członek zespołu badawczego w projekcie „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny” dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Obserwatorium Kultury (2016; numer umowy 07545/16/FPK/NCK).

Członek zespołu badawczego w projekcie „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury" – projekt naukowy zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Sonata 2012 Narodowego Centrum Nauki (2012–2016; decyzja nr 2012/05/D/HS5/02822).

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym; zarządzanie publicznymi organizacjami kultury.

od XII 2019 – pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

2016–2019 – zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji

2012–2016 – dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008–2012 – wicedyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

1994–2005 – szef produkcji w wydawnictwie książkowym Kluszczyński

Wybrane prace eksperckie

2020 – członek Zespołu Oceniającego wnioski w programie dotacyjnym Kultura dostępna

2018–2020 – członek Zespołu Oceniającego wnioski w programie dotacyjnym Niepodległa

2018 – członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018–2021

2014–2016 – Urząd Miasta Krakowa; współautor Strategii rozwoju Krakowa na lata 2015–2030 (członek sześcioosobowego zespołu ekspertów)

2014 – Ekspert w zespole opracowującym Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami
w Małopolsce na lata 2014–2017, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2014 – Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie; kierownik merytoryczny projektu badawczego (opracowanie Pozycja Muzeum Narodowego w Warszawie na mapie kulturalnej Warszawy i Polski. Raport z badań).

2014 – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; audytor normy jakościowej Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowe (MSUES).

2013–2007 – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; ekspert oceniający projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego (oś priorytetowa: Turystyka i przemysł kulturowy).

2013, 2014 – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym – Międzynarodowy Szlak Zabytków Sakralnych THETRIS (międzynarodowy projekt, partnerzy z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch);

2013, 2014 – Miasto Bydgoszcz; ekspert w zakresie zarządzania szlakiem dziedzictwa poprzemysłowego i zabytków techniki SHIFT–X (międzynarodowy projekt, partnerzy z Austrii, Belgii, Czech, Niemiec).

2012, 2013, 2014 – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, realizacja kontroli zarządczej w organizacji

2012 – członek zespołu ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. metadanych (współautor i redaktor opracowania: Lidia Karecka, Marcin Kłos, Karolina Tabak, Marcin Werla, Tomasz Zaucha, Katarzyna Zielonka, Łukasz Gaweł, Anna Kuśmidrowicz-Król, Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012).

2011, 2012, 2014 – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; audyt w zakresie zarządzania, kultury organizacyjnej, kategoryzacji obiektów i zarządzania zasobem dziedzictwa na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (36 obiektów poprzemysłowych).  

Łukasz Gaweł, Filip Skowron, Agnieszka Szostak (red.), Raport z projektu badawczego krakowski odbiorca kultury, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019, ISBN 978–83–65644–57–2.

Łukasz Gaweł, Magdalena Laskowska (red.), Wyspiański nieznany, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ISBN 978–83–7581–303–6.

Łukasz Gaweł, Monika Kostera (red.), Etnografie Instytucji dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978–83–233–4433–9.

Stanisław Wyspiański. Na chęciach mi nie braknie…, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2017, ISBN 978–83–7581–249–7.

Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko (red.), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Attyka, Kraków 2016, ISBN 978–83–65644–18–3

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków 2016, ISBN 978–83–65644–19–0.

Dziedzictwo kulturowe – ustalenia podstawowe [w:] Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016, ISBN 978–83–7865–373–8, ss. 15-26.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i jego interesariusze [w:] Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016, ISBN 978–83–7865–373–8, ss. 26-44.

O znaczeniu badań z perspektywy zarządzania w dziedzinie nauk humanistycznych (w:) Monika Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015, ISBN 978–83–7963–010–3, ss. 247–258.

Łukasz Gaweł, Poszukując człowieka – o wartościach w świecie zarządzania [w:] Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ISBN 978–83–233–3982–3, ss. 163–173.

Święto szlaku kulturowego – zarządzanie, funkcje, cele, rezultaty: na przykładzie Industriady na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (artykuł współautorski z Adamem Hajdugą) (w:) Beata Krakowiak, Anna Stasiak (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Łódź 2014 (ISBN 978–83–61001–27–0), s. 285–302.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – w stronę nowej metodologii, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 4, s. 87–100 (ISSN 1644–9584).

Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 10, s. 31–40 (ISSN1689–4642).

Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3(15) 2011 (publikacja 2012), s. 51–63.

Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

  • Seminaria magisterskie
  • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (wykład)
  • Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (wykład)

  • dr Marcin LaberschekSymboliczne stanowienie władzy w instytucjach kultury (2016)
  • dr Agnieszka Konior - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych (2019)
  • dr Weronika PokojskaAuto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen (2019)