Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Pluszyńska

Informacje ogólne

e-mail: anna.pluszynska@uj.edu.pl

stanowisko: adiunkt
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński 2011), absolwentka kierunków: Zarządzanie w kulturze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Animator i Menedżer kultury (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), a także studiów podyplomowych: Prawo autorskie, wydawnicze, prasowe (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych „Koordynator dostępności” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Stypendystka programu Leonardo da Vinci w ramach stażu pt. "Kulturowe aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi opartym na rozwoju pracowników" odbytym w Plymouth & District Mind Association w Wielkiej Brytanii. W roku 2020 otrzymała stypendium BGF na pobyt badawczy w Paryżu, poświęcony badaniom dostępności w muzeach.

Pracę doktorską zatytułowaną „Zarządzanie prawem autorskim w dobie społeczeństwa wiedzy”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty i prof. dr hab. Bogusława Nierenberga, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku.

W roku 2021 - kierownik projektu badawczego "Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach", finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego heritage w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim

W roku 2021 - współatorka projektu badawczego "Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury", finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego heritage w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim

W roku 2020 - kierownik projektu badawczego „Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?” realizowanego w Instytucie Badań Organizacji Kultury – IBOK. Raport z badań: www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach

W latach 2018-2019 członek zespołu projektowego „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu POWER – INNOHUMAN

Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi proces zarządzania własnością intelektualną (w szczególności prawami autorskimi) oraz szeroko rozumiana otwartość i dostępność instytucji kultury. Badawczo zajmuje się także zagadnieniami marketingu kultury oraz zjawiskiem crowdfundingu i crowdsourcingu.

Od roku 2020 jest współzałożycielką oraz vice-prezesem stowarzyszenie – Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK

Od roku 2019 jest członkiem Humanistic Management Network – Poland Chapter

Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, m.in. Badania w sektorze kultury oraz Humanistic Management Conference.

W latach 2013-2016 była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Zarządzanie mediami”.

Przed rozpoczęciem pracy na uczelni zdobywała praktyczne umiejętności pracując w agencjach eventowych i reklamowych, m.in. zarządzając zespołami projektowymi, koordynując realizację kampanii reklamowych i odpowiadając za budowanie trwałych relacji z klientami.

 • Bogacz-Wojtanowska, E., Jedynak, P., Wrona, S., Pluszyńska, A. (2019) „Action research” w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami: korzyści, szanse i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Pluszyńska, A. (2015). Podstawy prawne organizacji kultury i mediów, Kraków: Wydawnictwo Attyka
 • Pluszyńska, A. (2021). Collective management of copyright during communism and transition – a case study of the socjety of authors ZAiKS, [w:] Eastern European Music Industries and Policies after the Fall of Communism. From State Control to Free Market, red. P. Gałuszka, Routledge, s. 94-106
 • Pluszyńska, A. (2020). Copyright Management by Contemporary Art. Exhibition Institutions in Poland: Case Study of the Zachęta National Gallery of Art, [w:] Sustainable, 12, 4498, s. 1-24, źródło: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4498
 • Pluszyńska, A. (2020). Prawo autorskie w instytucjach kultury. Polityka otwartości na przykładzie galerii i muzeum, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN, s. 38-48, źródło: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka
 • Pluszyńska, A., Laberschek, M. (2020). Marketing w organizacjach kultury. Zastosowanie koncepcji marketingu mix na przykładach, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN, s. 182-195, źródło: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka
 • Pluszyńska, A. (2019). The open monuments project as an example of social crowdsourcing in culture : factors motivating crowds to share knowledge, [w:] Zarządzanie w kulturze. Tłum, partycypacja, kultura, tom 20, nr 1, s. 19-40
 • Pluszyńska, A. (2018). Crowdfunding: historia i definiowanie, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
 • Pluszyńska, A. Konior. A. (2018) Festiwal Kultury i Mediów Polikultura jako przykład kampanii crowdfundingowej w kulturze, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
 • Pluszyńska, A. (2018). Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych, [w:] Zarządzanie i Finanse, tom 16, nr 1, cz. 1, s. 175-186
 • Pluszyńska, A. (2015). Prawo reklamy, [w:] Zarządzanie reklamą, red. B.Nierenberg, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 57-80
 • Pluszyńska, A. (2015). Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie mediami, tom 3, nr 1, s. 45-57
 • Pluszyńska, A. (2013). Menedżer artysty: kompetencje, obowiązki, relacje z twórcą, [w:] Problemy Zarządzania. Zarządzanie humanistyczne, tom 11, nr 4 (44), s. 134-148
 • Pluszyńska, A. (2011). Zarządzanie prawem autorskim: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 12, nr 1, s. 43-53

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych m.in. z podstaw zarządzania, prawa własności intelektualnej, prawa kultury i marketingu kultury. Jest także promotorką licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Laureatka trzech nagród za pracę dydaktyczną, w związku z wysoką oceną zajęć prowadzonych w roku akademickim 2019/2020, 2017/2018 i 2013/2014.