Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Program kształcenia

Wydział

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Jednostka prowadząca studia podyplomowe (instytut, katedra, zakład)

Instytut Kultury, Zakład Zarządzania Kulturą

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie Kulturą

Typ studiów

Doskonalące

Opłata za studia

4500 zł (w całości w terminie przed pierwszym zjazdem studiów lub w 2 ratach: 1 przed pierwszym zjazdem studiów oraz 2 w styczniu br. akademickiego)

Obszar kształcenia

Dyscyplina: zarządzanie
Obszar: nauki humanistyczne

Język prowadzonych
studiów podyplomowych

Studia prowadzone w całości w języku polskim

Imię i nazwisko kierownika studiów

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Informacje o studiach

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; a także dyrektorzy festiwali, muzeów, teatrów oraz innych organizacji kulturalnych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.

3. Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.

4. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce.

5. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, turystyka kulturowa.

6. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.

7. Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.

8. Finansowanie kultury: warsztaty pisania projektów, sponsoring, ekonomika kultury

9. Marketing: produkt w kulturze, reklama, kultura w mediach społecznościowych.

10. Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja, negocjacje.

11. Metodologia badań w kulturze.

12. Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.

13. Dostępność instytucji kultury; Wolontariat, staże, praktyki w organizacjach kultury

Dane teleadresowe jednostki

Instytut Kultury
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Tel. 12/664-58-18
www.kultura.uj.edu.pl

zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie

  • wydrukowane i podpisane podanie z systemu ERK
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
  • CV

Terminy zajęć

10 modułów (zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:00)

Ogólne cele kształcenia

Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organizacjach kultury (również ich administracji) oraz chcących w przyszłości pracować w tym sektorze. Mają dać narzędzia niezbędne z punktu widzenia specyfiki zarządzania kulturą w każdych z trzech sektorów. Absolwenci – w założeniu – są przygotowani zarówno do podjęcia zadań menagera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), jak i do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury.

Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni

W misji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisano m.in., że Uniwersytet: „kontynuuje swe wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej". Takie założenia przyświecają również realizowanym przez Instytut Kultury studiom podyplomowym Zarządzanie kulturą – biorąc pod uwagę wielowiekowe kulturotwórcze dzieło Uczelni, tradycję badań naukowych i wcielania ich w życie, chcemy przyczyniać się do zmiany jakości zarządzania kulturą jako taką, jak również organizacjami kultury każdego sektora.

Różnice w stosunku do innych studiów podyplomowych o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni

Realizowane od kilkunastu lat przez Katedrę Zarządzania Kulturą pod kierownictwem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, studia podyplomowe Zarządzanie kulturą, od samego początku wyróżniały się łączeniem wymiaru teoretycznego z praktycznym. Z tego powodu obok naukowców, zajęcia na studiach realizują liczni praktycy zarządzania w kulturze, zajmujący kierownicze stanowiska w instytucjach kultury.

Wymagania wstępne

Ukończone studia wyższe magisterskie

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

25-50 osób

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

40 ECTS

Liczba semestrów

2 semestry

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Załącznik

Plan studiów

Załącznik

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program studiów podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy

 Więcej informacji tutaj

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Obecność na zajęciach (warunek zaliczenia przedmiotu)

Zdanie egzaminu końcowego w formie testu - pytania dotyczą zagadnień z zakresu studiów. Zagadnienia będą udostępniane uczestnikom.

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Po każdych zajęciach przeprowadzane jest wśród słuchaczy badanie z wykorzystaniem specjalnie opracowanej ankiety, zaś na koniec pełnego cyklu dydaktycznego prowadzona jest (na tej samej zasadzie) ewaluacja całego kursu. Analiza wyników służy doskonaleniu programu nauczania oraz organizacji studiów w kolejnym roku akademickim.