Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory - Szkoła Letnia na Malcie

Projekt pt. „Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory” jest realizowany we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach.

Innowacje naukowe i dydaktyczne

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój kadr naukowych i dydaktycznych instytucji uczestniczących w projekcie, oferty kształcenia dla artystów oraz menadżerów kultury i mediów w zakresie nowych technologii immersyjnych, takich jak rozszerzona rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość mieszana oraz sposobów ich wykorzystania do angażowania odbiorców. Do współpracy z projekcie zostaną zaproszeni także studenci instytucji partnerskich, którzy będą mogli wziąć udział w szkołach letnich organizowanych na Malcie, w Grecji i Polsce.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną opracowane nowe programy nauczania, sylabusy kursów poświęconych technologiom immersyjnym oraz podręcznik „Zarządzanie doświadczeniem i technologie immersyjne”. Rezultatem działań ma być także opracowanie nowatorskich metod dydaktycznych w zakresie kształcenia. Efekty projektu mogą zostać również wykorzystane poprzez niezależnych młodych artystów, którzy posiadając dostęp do wypracowanych sylabusów i Otwartych Zasobów Edukacyjnych będą mogli samodzielnie poszerzać swoje pasje i zainteresowania w ramach nieformalnej ścieżki edukacji.

Szkoła Letnia XR na Malcie

W ramach projektu „Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory” ogłaszamy nabór na wyjazd na Maltę. Na zaplanowaną od 11 do 15 lipca 2022 Szkołę Letnią może wyjechać 5 studentów zainteresowanych technologiami immersyjnymi XR (VR, AR, MR). W ramach Szkoły Letniej XR zaplanowano liczne warsztaty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Maltańskiego, Narodowego Uniwersytetu w Atenach, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutu Kultury UJ.

 

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 listopada 2021 godz. 23.59.

Uczestnikom zapewniamy kontakt z najnowszą technologią, specjalistami i naukowcami pracującymi nad kontentem immersyjnym, transport, zakwaterowanie i wyżywienie. W zamian oczekujemy motywacji i chęci do pracy oraz rozwoju naukowego.

Koordynator projektu: dr Marta Materska-Samek

Załączniki:

1. Formularz opracowany na potrzeby rekrutacji na warsztaty - szkołę letnią

2. Regulamin

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Projekt o numerze WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16, finansowany w ramach programu POWER,
konkurs INNOHUMAN

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2019

 

Projekt dotyczy przetestowania i wdrożenia do praktyki modelu wykorzystania badań w działaniu (BwD) w procesie przygotowania wdrożeniowych prac magisterskich. W trakcie testowania modelu, a także po wdrożeniu go do praktyki jednostki, realizowana będzie intensywna współpraca z pracodawcami, docelowo mająca zaowocować zwiększeniem poziomu zatrudnialności absolwentów. Prace prowadzone w oparciu o takie podejście będą miały konkretny, praktyczny wymiar, w swoim zamierzeniu zmieniający na lepsze sytuację badanych organizacji. BwD opierają się bowiem na spiralnym cyklu, składającym się z planowania akcji, wdrożeniu działania, obserwacji rezultatów i refleksji zmierzającej do ponownego planowania ulepszeń. Pozwalają na tworzenie nowej wiedzy poprzez proces rozwiązywania realnych, autentycznych problemów biznesowych i organizacyjnych.

Studenci realizujący prace w oparciu oproponowany model będą mogli wcielać się w rolę konsultantów, współrealizujących badanie w działaniu z członkami danej organizacji lub też realizować badanie w oparciu o własną praktykę. Obydwa podejścia pozwolą na to, aby nabyli oni unikatowe, praktyczne umiejętności krytycznej analizy oraz świadczenia usług konsultingowych.

Kompleksowość modelu polega na tym, że już na etapie I semestru I roku SUM tworzy się relacje między studentem a rynkiem pracy. Student nie przygotowuje się do rozwiązywania teoretycznych problemów wyimaginowanych organizacji, ale w sposób praktyczny przygotowywany jest do realizacji pracy o charakterze wdrożeniowym. Ponadto, poprzez charakter BwD, ich partycypacyjność, studenci w praktyce, w działaniu, budują umiejętności współpracy w grupie, dyskusji, tworzenia praktycznych, realnych rozwiązań. Dodatkowo, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu, potrafią w praktyce organizacyjnej wykorzystać różnorodne modele oraz metody badawcze (ilościowe oraz jakościowe) na rzecz poprawy działania instytucji.

Kierownik projektu: Dr Beata Jałocha

Projekt

Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ

(POWR.03.04.00-00-D026/16)

Kierownik projektu: dr Anna Góral

Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2018 przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; w Instytutach Kultury i Spraw Publicznych UJ realizowany będzie projekt wsparcia proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych (POWR.03.04.00-00-D026/16), którego celem jest dostosowanie przebiegu kształcenia akademickiego do wymogów współczesnej gospodarki

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 40 pracowników kadry dydaktycznej, w tym również doktorantów, Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ, którzy zainteresowani są podniesieniem kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz informatycznych. Warsztaty i szkolenia doskonalące obejmują następujące bloki programowe:

 1. Warsztaty w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 • dynamika grupy,

 • laboratorium umiejętności grupy,

 • kreowanie wiedzy,

 • tutoring uniwersytecki.

 1. Warsztaty w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w procesie kształcenia

 • sztuka tworzenia prezentacji,

 • metody i narzędzia kształcenia na odległość,

 • tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych,

 • wyszukiwanie i wykorzystanie studiów przypadku w procesach kształcenia oraz posługiwania się i wykorzystania profesjonalnych baz danych w procesie kształcenia.

 1. Warsztaty w zakresie zarządzania informacją

 • opracowanie informacji,

 • zarządzanie informacją w organizacji,

 • organizacja informacji i wiedzy,

 • big data.

 

Projekt realizowany jest według następującego harmonogramu:

01.04.2017 – 31.05.2017: przygotowanie szczegółowej oferty szkoleniowej oraz regulaminu rekrutacji,

01.06.2017 – 30.09.2017: rekrutacja uczestników projektu,

01.09.2017 – 31.10.2018: realizacja programu szkoleniowego,

01.10.2018 – 31.12.2018: realizacja zajęć dydaktycznych przez uczestników projektu w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności.

 

Więcej informacji nt. realizowanego projektu uzyskać można drogą elektroniczną u dr Anny Góral oraz mgr Agnieszki Dudek pod adresem: aga.dudek@uj.edu.pl

 

TERMINY SZKOLEŃ W PAŹDZIERNIKU 2018

 

UWAGA! został zakończony etap realizacji szkoleń, obecnie prowadzone są zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnicy projektu wdrażają nabyte w trakcie projektu wiedzę, kompetencje i umiejętności.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE


zaproszenie_1_sztuka_prezentacji

zaproszenie_2_dynamika_grupy

zaproszenie_3_laboratorium_umiejętności

zaproszenie_4_kreowanie_wiedzy

zaproszenie_5_materiały_dydaktyczne

zaproszenie_6_studia_przypadku

Twórcze programowanie

Kierownik Projektu: dr Piotr Marecki
lata 2016-2019 


***
Głównym celem zespołu jest badanie szeroko pojętego procesu twórczości w dobie cyfrowej i cyfrowej tekstualności. Przedmiotem badania jest literatura cyfrowa, przede wszystkim jej część nazywana literaturą programowaną (ang. highly computational). W środowisku laboratorium zespół składający się z artystów, teoretyków i programistów będzie pracował nad formami współczesnego twórczego programowania, ściśle związanego z wyborem języka programowania i platformy, na jaką jest napisane dzieło. Jednym z celów projektu jest wytworzenie cyfrowych dzieł artystycznych w systemie laboratoryjnym i naukowy opis tego procesu. Zaproszeni artyści, teoretycy i programiści skupią się na trzech obszarach twórczego programowania: generatorach tekstowych, fikcji interaktywnej (interactive fiction) i eksperymentach z rozszerzoną rzeczywistością (augmented reality). W ramach laboratorium powstanie katalog i archiwum dzieł programowanych, które będą wykorzystywane zarówno do prac badawczych, jak i do dydaktyki w ramach Szkół Letnich. Zespół skupi się także nad zjawiskiem rodzimych technik "pisania pod przymusem" (writing under constraint), które potraktowane zostaną jako prekursorskie wobec technik twórczego programowania. W ramach poszukiwań oryginalnych i ciągle nieodkrytych w humanistyce zjawisk, badana będzie rodzima demoscena jako przykład twórczej zespołowej pracy w polu mediów cyfrowych (zespół skupi się przede wszystkim na badaniu platformy ZX Spectrum). We wszystkich przypadkach będzie to formuła badania nieznanego dziedzictwa narodowego pisarstwa cyfrowego od lat 70. XX wieku do czasów współczesnych. 

***
Projekt ma charakter naukowy i eksperymentalny. Jako narzędzia testowany będzie zespołowy model pracy laboratoryjnej, polegający na współpracy między artystami, teoretykami i programistami, a celem będzie - oprócz badania i zarchiwizowania utworów już istniejących - wytworzenie dzieł artystycznych i naukowy opis procesu ich powstania. Współczesne dzieła cyfrowe są traktowane jako rodzaj pisania “pod przymusem”, ograniczonego zarówno językiem programowania i platformą. Do badania zarówno tradycji pisarstwa cyfrowego, jak i dzieł, które powstaną w ramach pracy wykorzystane zostaną metody i słowniki N. K. Hayles (technoteksty i analiza skupiona na medium), Noah Wardrip-Fruina (expressive processing), Iana Bogosta i Nicka Montforta (platform studies). W związku z tym, że część pracy wykonana będzie na platformach retro, które wyszły już z powszechnego użycia, projekt wpisuje się także w dyscyplinę archeologii mediów. 

 

***
Projekt realizowany będzie jako zadanie transdyscyplinarne na przecięciu informatyki, literaturoznawstwa, twórczego pisania, literatury eksperymentalnej oraz mediów cyfrowych. Projekt przede wszystkim wprowadzi polską humanistykę w główne nurty badań nad kulturą (humanistyka cyfrowa, kreatywność w polu mediów cyfrowych, platform i software studies, cyfrowa tekstowość). Jego zadaniem będzie stworzenie zespołu składającego się z teoretyków, artystów i programistów. Projekt rozwinie nowe narzędzia w polu badań humanistycznych (zespołowa praca w laboratorium) oraz nowe gatunki i praktyki komunikacji (raporty techniczne, open notebook science). Wszelkie prace odbędą się na przecięciu dyscyplin (literaturoznawstwo, informatyka). Obszarem zainteresowań będzie nieopisana polska demoscena, jedno z nielicznych oryginalnych zjawisk w polu mediów cyfrowych powstałych w tej części świata. 

***
Głównym wynikiem projektu będzie powstanie laboratorium jako narzędzia umożliwiającego wytwarzanie cyfrowych dzieł artystycznych (generatory tekstowe, interaktywne fikcje napisane na retro platformy oraz literackie eksperymenty z rozszerzoną rzeczywistością). Przestrzeń laboratoryjna wraz z zakupionym sprzętem przyczyni się do kolektywnej pracy interdyscyplinarnego zespołu. Proces twórczego programowania zostanie szczegółowo opisany za pomocą raportów technicznych. Do opisu dzieł cyfrowych zostaną użyte narzędzia z pola expressive processing (zakładające znajomość kodu) oraz platform studies (zakładające biegłą  znajomość możliwości platform, na które napisane będą utwory). W ramach prac powstanie archiwum retro platform oraz rodzimych dzieł napisanych na poszczególne platformy (archiwum zostanie wykorzystane do dydaktyki i prac badawczych). Zespół opracuje także rodzime techniki "pisania pod przymusem" w formie kompendium oraz skupi się na analizie platformy ZX Spectrum (badanie środowiska oraz dzieł).


*Opis zaczerpnięty z nagrodzonego wniosku.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu NPRH. Rozwój 2b, numer 2bH 15 0020 83 w latach 2016-2019. 

Digital Genres in Central and Eastern Europe after 1989,
Supported by PATTERNS Lectures, initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. www.patternslectures.org

 

 

Principal investigator: dr Piotr Marecki

 

 

Digital Genres in Central and Eastern Europe after 1989 University: Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication Lecturer: Piotr Marecki Course term: winter semester 2016/2017 

The most established fields around digital genres, including game studies, new media art, electronic literature and the demoscene have not been sufficiently linked. Yet it seems that many innovative solutions for these particular fields could be brought on through a comparative analysis of digital forms of expression. The course proposes a critical approach to genres, equipping students with theoretical knowledge and terminology, setting paths for analysis, as well as focussing on user experience of digital genres. 

Lecturer: Piotr Marecki is assistant professor at the Jagiellonian University in Krakow and lecturer at the Film School in Łódź. Since 1999 he has been editor-in-chief of Ha!art Publishing House, which he co-founded.

 

Idea 

The course is innovative in its aim to present a holistic approach to digital media genres within a particular geopolitical context. Digital Media, witch today dominate in social communication, serve as different types of creative expression. The most established fields of study on digital genres, including game studies, new media art, electronic literature or the demoscene, do not have many links to one another. It seems that a comparative analysis of digital forms of expression could lead to many innovative solutions for these particular fields.

Methods 

During the course we will use some traditional teaching tools: lecture, class discussion, presentation. On the other hand, we will also use some tools developed specifically for the study of digital media (like laboratory work). The course will enable the students to develop both a theoretical lexicon and also practical skills. Each meeting will four on a particular digital genre, so that the students will have the opportunity to interact with each one. The syllabus will include translating or remixing textual generators, writing memes or preparing to interactive digital poetry. A number of projects will be developed in collaboration. We will also organize one day - long excursion to Katowice to the Museum of Computers and Computing

Innovation

Moreover, a focus on the countries of Central and Eastern Europe is proposed as well as an analysis of the development of digital media in this context. It is trivial to say that English is the main language of digital media. Both the most widely - recognized theoretical texts as well as canonical works are in English. And it is the West that is treated as dominant in this area. There is no strong scientific recognition of the distinctiveness of the approach to digital media in countries to the East. Both a lack of access to hardware and legal software under communism, as well as exclusion of the peripheries after the transformation gave rise to a number of local phenomena such as cloning hardware, the creation of independent software, and widespread creative programing. 

Structure 

The course shall be decided into 4 main parts: electronic, demo scene, games, and new media.

Digital Genres:

Demos, intros / Chiptune / Memes / Games and Interactive Fiction / Textual Generators / Fanfiction / Glitch / Locative Narrative / Twitter and Facebook Texts / Net Art / Hypertext / Digital Lettrism / Electronic Poetry / Remakes, Remixes / Postdigital Art / Digital Performances / Live Coding & Live Visuals   

To projekt, którego celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W toku badań zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.

 
W projekcie udział biorą krakowskie instytucje kultury - muzea, teatry, instytucje muzyczne.

Cel badań

Celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje; oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.

Metoda

Badania polegają na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety.

Efekt badań

Każda instytucja biorąca w badaniach otrzyma zbiorczy raport końcowy, zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt badawczy, a także będzie miała dostęp do uzyskanych danych, co umożliwi opracowanie własnych wniosków. Dane dostarczone i opracowane w badaniu mogą posłużyć poprawie komunikacji z odbiorcami już korzystającymi z oferty instytucji oraz tymi, którzy dotychczas wybierali inne miejsca, jak również bardziej efektywnemu dysponowaniu środkami finansowymi i zasobami organizacyjnymi wewnątrz instytucji. Ponieważ badanie ma charakter przekrojowy wśród wielu różnorodnych instytucji w całym Krakowie, przedstawiać będzie ono aktualny obraz krakowskiego odbiorcy kultury – przygotowywanie takiego obrazu będzie można powtarzać w kolejnych latach.

Zespół badawczy

 • dr hab. Łukasz Gaweł (kierownik projektu)
 • mgr Marcin Bańdo
 • mgr Iwona Parzyńska
 • mgr Filip Skowron
 • mgr Agnieszka Szostak
 • lic. Patrycja Król

Strona projektu

Profil projektu na Facebooku