Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o konferencji

Informacje o konferencji

Zakład Zarządzania Kulturą zaprasza na drugą edycję konferencji poświęconej badaniom w sektorze kultury

Kontynuując rozważania podjęte w trakcie konferencji “Badania publiczności w instytucjach kultury”, która odbyła się w 11-12 kwietnia 2019 w Krakowie i dostrzegając istotność tej problematyki oraz potrzebę dalszej dyskusji, chcielibyśmy poszerzyć zakres wydarzenia o nowe tematy. 

Mamy w związku z tym przyjemność zaprosić Państwa w dniach 19-20 listopada 2020 na kolejną edycję konferencji z cyklu “Badania w sektorze kultury”, organizowaną przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo odbędzie się w formie zdalnej. W obliczu trudności z jakimi w ostatnich miesiącach się zmagamy, chcemy zachęcić Państwa do rozmowy na temat przyszłości: jakie perspektywy rysują się przed nami – praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury? z jakimi możliwościami i wyzwaniami będziemy się mierzyć? jakie czekają nas zmiany? jakimi narzędziami badać przyszłość tworzenia i organizowania? jak w nowatorski sposób budować relacje z odbiorcami?  

Do udziału zapraszamy całe środowisko sektora kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat badań w sektorze kultury. Przede wszystkim interesują nas następujące obszary i zagadnienia: 

 • nowatorskie metody badań w sektorze kultury, 

 • nowe podejścia do badań interesariuszy sektora kultury i ich satysfakcji, 

 • badania oferty on-line sektora kultury, 

 • nowe możliwości finansowania badań w sektorze kultury, 

 • badania procesów wewnątrzorganizacyjnych i autodiagnoza w kulturze, 

 • ewaluacja przeprowadzonych badań w sektorze kultury, 

 • nowe perspektywy badawcze w kulturze, 

 • badania sektora kultury prowadzone w trakcie pandemii koronawirusa, 

 • jak przygotowywać się na przyszłość w obszarze kultury. 

W trakcie konferencji zaplanowano: panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem, sesję posterową, spotkanie integracyjne, program artystyczny. 

Opłaty konferencyjne

Dla uczestników czynnych występujących z referatem opłata wynosi 300 zł i obejmuje: 

 • udział w konferencji, 

 • wystąpienie z referatem (czas: 20 minut) - możliwość wcześniejszego nagrania referatu lub wygłoszenia go na żywo, 

 • udział w spotkaniu integracyjnym, 

 • dostęp do materiałów pokonferencyjnych – 14 dni od wydarzenia, 

 • dostęp do przygotowanej specjalnie dla uczestników konferencji oferty kulturalnej, 

 • możliwość wydania artykułu w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Redakcja zastrzega sobie, że teksty niespełniające wymagań merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji. 

Dla uczestników czynnych występujących z posterem opłata wynosi 200 zł i obejmuje: 

 • udział w konferencji, 

 • prezentację posteru w sesji posterowej – postery przed konferencją zostaną udostępnione jej uczestnikom, w trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania autorom posterów, 

 • udział w spotkaniu integracyjnym, 

 • dostęp do materiałów pokonferencyjnych – 14 dni od wydarzenia,  

 • dostęp do przygotowanej specjalnie dla uczestników konferencji oferty kulturalnej. 

Opłata dla każdego czynnego współautora referatu/posteru jest w tej samej wysokości.  

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez  FORMULARZ

W przypadku kilku autorów prosimy o wypełnienie osobno formularza dla każdego z nich. 

Dla uczestników biernych (słuchaczy) opłata wynosi 100 zł i obejmuje: 

 • udział w konferencji, 

 • udział w spotkaniu integracyjnym, 

 • dostęp do materiałów pokonferencyjnych – 14 dni od wydarzenia, 

 • dostęp do przygotowanej specjalnie dla uczestników konferencji oferty kulturalnej. 

Rejestracja uczestników biernych będą prowadzone w późniejszym terminie.

Ważne terminy

 • 30 sierpnia 2020 - ostateczny termin przesyłania abstraktów referatów i propozycji posterów 

 • 9 września 2020 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów i posterów

 • 30 września 2020 - ostateczny termin przesłania wideo z nagraniem referatów

 • 1 października 2020 - ostateczny termin ogłoszenia pełnego programu konferencji 

 • 8 października - 8 listopada 2020 - termin rejestracji na konferencję i dokonywania wpłat 

 • 19-21 listopada 2020 - termin konferencji 

 • 31 grudnia 2020 - ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej 

Dołącz do wydarzenia

Link do wydarzenia na Facebooku

Komitet naukowy konferencji

 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Warszawie) - przewodniczący komitetu naukowego konferencji 

 • prof. dr hab. Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Obserwatorium Kultury Żywej - Sieć Badawcza) 

 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) 

 • prof. dr hab. Marek Krajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki) 

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 

 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa) 

 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

 • dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, prof. SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) 

 • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 

 • dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

 • dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury) 

 • dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • dr Anna Pluszyńska - sekretarz komitetu naukowego (Uniwersytet Jagielloński)

Komitet organizacyjny konferencji

 • dr Agnieszka Konior - przewodnicząca komitetu organizacyjnego 

 • dr Małgorzata Ćwikła

 • dr Anna Modzelewska

 • dr Anna Pluszyńska 

 • dr Weronika Pokojska 

 • mgr Olga Kosińska 

 • mgr Agnieszka Szostak 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23
czwartek
23.09.2021
Przejdź do wydarzeń