Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marta Materska-Samek

Dr Marta Materska-Samek

adiunkt

W 2016 obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą zarządzania strategicznego procesem cyfryzacji kina.

Studiowała Nauki Polityczne na Uniwersytecie Roberta Schumana (IEP) w Strasburgu w ramach stypendium Sokrates/Erasmus. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich „zarzadzanie kulturą”, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością.

 • Zarządzanie strategiczne, w tym strategie organizacji medialnych/filmowych
 • Przemysły kultury i kreatywne (CCI)
 • Cyfryzacja kultury
 • Dostępność kultury i mediów
 • Zarządzanie humanistyczne

 • Kierowniczka projektu PACESETTERS: POWERING ARTISTIC AND CULTURAL ENTREPRENEURSHIP TO DRIVE THE CLIMATE TRANSITION, finansowanego w ramach programu Horyzont Europa nr HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01 -02-101132610 realizowanego we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Technicznym w Trondheim oraz m.in. Uniwersytetem Irlandzkim w Galway, Instytutem badawczym Fraunhofer, Uniwersytetem Cambridge, EIT Culture & Creativity, ASP w Krakowie, Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Fundacją Genalguacil Pueblo Museo (2024-2027)

 • Badaczka w zespole projektowym IMPULSE: IMmersive digitisation: uPcycling cULtural heritage towards new reviving StratEgies, finansowanym w ramach programu Horyzont Europa nr HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03 -101132704 realizowanym między innymi z KU Leuven, Alma Mater Studiorum- Uniwersytetem Bolońskim, Uniwersytetem Filmowym im. Konrada Wolfa w Babelsbergu (2024-2027)

 • Badaczka gościnna (Bolseiro de Cientista Convidado) Uniwersytetu Lusofona w projekcie CRESCINE - INCREASING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE FILM INDUSTRY IN SMALL EUROPEAN MARKETS, realizowanym z programu Horyzont Europa nr HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06-101094988 (2023-2026), w ramach grantu badawczego z portugalskiej Fundacji Nauki i Technologii (FCT)

 • Kierowniczka projektu EIT Culture & Creativity – SUGA realizowanego w ramach III filaru programu Horyzont Europa nr HORIZON-EIT-2022-KIC-STARTUP- EIT CCSI SUGA —101112064, koordynowanego przez instytut Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eV (2022-2023)

 • Kierowniczka międzynarodowego projektu pt. Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory” realizowanego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji (V 2021-IV 2023)

 • Kierownik projektu badawczego pt. Dostępność kin dla grup defaworyzowanych realizowany przy wsparciu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2021-2022)

 • Indywidualny projekt badawczy w ramach Stypendium Rządu Francuskiego (Bourse de Gouvernement Francais) dotyczący wpływu pandemii na sektor kultury (XII 2020)

 • Indywidualny projekt badawczy pt. Metody badania filmów dla dzieci realizowany przy wsparciu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2019-2021)

 • Członek zespołu badawczego projektu Laboratorium Współczesnych Form Narracji Wizualnej realizowanego w PWSFTViT w ramach grantu MNiSW w konkursie Regionalna Inicjatywa Doskonałości (2019-2022)

 • Kierowniczka projektu Media Biznes Hub realizowanego w PWSFTViT w ramach grantu z NCBiR w konkursie POWER 3.5 Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni (VII 2018 – III 2021)

 • Kierownik i wykonawca projektu badawczego Kondycja kinematografii dla dzieci w Polsce, współfinansowanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2015-16)

 • Koordynatorka projektu Małopolska Sieć Kin Cyfrowych (V 2009 do III 2011)

 • Współkoordynatorka polskiej edycji projektu Digitraining - New Technologies for the European Cinemas of the Future 2013 http://www.mediasalles.it/dgt_online/

 • Koordynator projektu „Kultura Naszym Biznesem” (VIII 2011 do VII 2013) POKL – projekt otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego w IV edycji konkursu pn. „Kopalnia PO(KL)mysłów" jako przyczyniający się do odbudowy tożsamości społecznej i kulturowej oraz sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce

 • Kierownik indywidualnego projektu Badanie konkurencyjności kin lokalnych w Norwegii finansowanego w ramach grantu z działania III- stypendia indywidualne Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, FRSE (2008)

 • Koordynator projektu Multimedi@lna Szkoła (I 2007 do III 2008) SPO RZL – wprowadzającego i testującego nowoczesne narzędzia wspomagające edukację medialną i filmową w ramach programów rozwojowych szkół

 • ekspertka naukowo-techniczna i ekonomiczno-biznesowa na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniająca projektu badawczo-rozwojowe w ramach konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i GOSPOSTRATEG,
 • ekspertka zagraniczna Funduszu Nauki Republiki Serbskiej oceniająca projekty badawcze w obszarze mediów i kultury w programie PROMIS,
 • ekspertka na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ocena projektów składanych do Programu Erasmus+, w tym w akcji partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji,
 • ekspertka na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • w latach 2016-2018 współpracownik i ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy – autorka nowych Podstaw Programowych Kształcenia Zawodowego oraz kryteriów weryfikacji w ramach grupy zawodów "Produkcja filmowa i telewizyjna",
 • trenerka innowacji dla przedsiębiorców (innovation coach) na zlecenie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w ramach projektu Innovationcoach.pl
 • konsultantka i trener w obszarze zarządzania kinem (coach projektu SOFA w 2013, trenerka trzech edycji europejskiego kursu Digitraining m.in.  DigiTraining Plus 2016: What do you do with digital now you've got it? Taormina, Italy 2016),
 • w latach 2015-16 na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji konsultantka regionalna Programu Erasmus+.

 • Materska-Samek, M., Kopeć K., Green Filming in Poland. An Interplay Between Necessity, Environmental Responsibility and Green Incentives. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 68 2 (2023): https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.68.4

 • Gabriel Pudlo, F., Kotlinska M., Olchowski W., Kopeć, K., Materska-Samek, M., XR Workflows in Film Production: Demonstration for Educational Purposes. Zarządzanie Mediami (2023): https://doi.org/10.4467/23540214ZM.22.017.17961

 • Materska-Samek, M., Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Audiowizualnych MIA 2021 w Rzymie. Zarządzanie Mediami (2022): https://doi.org/10.4467/23540214ZM.22.006.16928

 • Materska-Samek, M., Kotlinska, M., Hapek M., (2023). Dostępność kina dla osób ze specjalnymi potrzebami. Attyka

 • Materska-Samek, M., Zabrocka-Śliwka M.; Kata G.; Kotlinska, M., (2022). Metody badania filmów dla dzieci. Attyka

 • Skuza, S., Modzelewska, A., Szeluga-Romańska, M., & Materska-Samek, M. (2021). Działania antykryzysowe w obszarze kultury w trakcie pandemii SARS-CoV-2 : stan obecny i wnioski de lege ferenda w zakresie zwiększenia partycypacji obywatelskiej oraz instytucjonalnej. Przegląd Sejmowy, 29(4 (165)), 89–104. https://doi.org/10.31268/PS.2021.47

 • Kopeć, K., Materska-Samek, M. (2021). Fundusz Wsparcia Kultury – rekompensata strat czy strategiczna interwencja?. Zarządzanie w Kulturze, 2021, 119-139. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.009.13763

 • Modzelewska, A.; Skuza, S.; Szeluga-Romańska, M.; Materska-Samek, M. Towards Greater Citizen Participation in Financing Public Cultural Institutions—Legal Barriers and Proposed Solutions. Sustainability 2020, 12, 7957. https://doi.org/10.3390/su12197957

 • Grawon-Jaksik A., Materska-Samek M., Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2016

 • Grawon A., Klimas –Kuchta E., Małkiewicz E., Materska – Samek M., Potoczny J., Ulatowska R., Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych - perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce, praca zbiorowa pod red. R.Ulatowskiej, Kraków 2012

 • Materska-Samek M., Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi [w:] Zarządzanie mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, mar. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: http://www.ejournals.eu/ZM/2020/2-2020/art/16156

 • Materska-Samek M., Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczo rozwojowej polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21 Numer 1, mar. 2020. ISSN 2084-3976. Available at: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2020/21-1-2020/art/16428 

 • Grawon A., Materska-Samek M., Film dokumentalny w epoce technologii cyfrowej – szanse i zagrożenia [w:] Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji/ Český a polský dokumentární film v éře evropeizace, red. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Łyko, NFA 2015, s. 133- 141

 • Grawon A., Materska-Samek M., Dokumentární film v době digitální technologie – šance a ohrožení [w:] Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji/ Český a polský dokumentární film v éře evropeizace, red. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Łyko, NFA 2015, s. 143-151

 • Grawon A., Materska-Samek M., Kino w czasie kryzysu finansowego; analiza rynku kinowego w kontekście wprowadzanych innowacji i dodatkowych źródeł finansowania [w:] Przemysły Kreatywne 2.0.12, Kraków 2013, s.52-69

 • Materska-Samek M., Strategie programowe cyfrowych kin lokalnych [w:] Kompetencje w kulturze, Warszawa 2011, s.129-132

 • Materska-Samek M., Nowe technologie cyfrowe a wzrost uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych [w:] Edukacja kulturalna, teksty i preteksty, Wrocław 2011, s.181-188

 • Materska-Samek M., Małopolskie kina w cyfrowej sieci [w:] Małopolskie Studia Regionalne nr 1/21/2011, październik 2011, s.67-70

 • Materska-Samek M., Europejskie wzorce cyfryzacji. Małopolska Sieć Kin Cyfrowych [w:] Bliżej Brukseli nr 5, Przemysł Kreatywny, Listopad 2010, s. 74-85

 • Materska-Samek M., The conditions influencing the development of local cinema on the example of Poland and Norway, [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 80-85

 • Materska-Samek M., Bedingtheiten der Entwicklung von lokalen Kinos am Beispiel Polens und Norwegens, Uwarunkowania rozwoju kin lokalnych na przykładzie Norwegii i Polski [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 192-198

 • Materska-Samek M., Uwarunkowania rozwoju kin lokalnych na przykładzie Norwegii i Polski [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 301-306

 • Materska-Samek M., Europejski kontekst finansowania cyfryzacji kin, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 9, pod red. Emila Orzechowskiego, Łukasza Gawła, seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2008, s. 107-114

 • Materska-Samek M., Finansowanie kinematografii w Europie - rola publicznych funduszy wspierających produkcję filmową, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 6, pod red. Emila Orzechowskiego, Łukasza Gawła, seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2005, s. 37- 46