Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów powstał w 2008 roku, w 2013 został przekształcony w Katedrę Zarządzania i Ekonomiki Mediów, a następnie w Katedrę Zarządzania Mediami i Reklamy. Obecnie funkcjonuje jako Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy.

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół badania procesów determinujących zarządzanie mediami, w tym między innymi: informacją jako podstawowym dobrem XXI wieku, reklamą w jej rozmaitych aspektach (kulturowym, społecznym, komunikacyjnym, ekonomicznym etc.), ekonomiką mediów, systemami medialnymi, podstawami prawnymi organizacji medialnych, systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie etc.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Od początku swojego istnienia Katedra intensywnie angażuje się w działalność naukową w ramach młodej dyscypliny, jaką jest zarządzanie mediami. Refleksja nad zarządzaniem mediami rozwija się na całym świecie bardzo intensywnie. Wraz z postępującymi procesami mediatyzacji przestrzeni społecznej, cyfryzacji, a także zjawiskami takimi jak konwergencja czy budowa struktur społeczeństwa informacyjnego systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na badania w tym zakresie. Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek, w których tego typu analizy prowadzone są już od kilku lat. W 2010 r. kierownik Katedry prof. Bogusław Nierenberg wystąpił na prestiżowej międzynarodowej konferencji World Media Economics and Management Conference będąc pierwszym Polakiem, który prezentował wyniki swoich badań w zakresie zarządzania mediami na arenie międzynarodowej.

W 2016 roku na konferencję WMEMC do Nowego Jorku zaproszeni zostali również prof. Jan Kreft, mgr Michał Wójciak i mgr Malwina Popiołek. Zaprezentowali wówczas wyniki swoich badań dotyczących m.in. władzy algorytmów we współczesnej przestrzeni medialnej, zarządzania informacją w mediach społecznościowych i zarządzania marką modową, wymieniając się doświadczeniami i przemyśleniami z przedstawicielami międzynarodowego środowiska naukowego.

Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg

e-mail: boguslaw.nierenberg@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

dr hab. Marzena Barańska

e-mail: marzena.baranska@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

Adiunkt: dr hab. Jan Kreft

e-mail: jan.kreft@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

dr Tomasz Dąbrowski

e-mail: t.dabrowski@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

dr Marcin Laberschek

e-mail: marcin.laberschek@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

Dr Anna Modzelewska-Stalmach

e-mail:  anna.modzelewska@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

dr Malwina Popiołek

e-mail: m.popiolek@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

Adiunkt: dr inż. Anna Szopae-mail: ania.szopa@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

 

KONFERENCJE

Katedra systematycznie organizuje konferencje poświęcone problematyce zarządzania. Dotychczas odbyły się m.in.:

 

Konferencja naukowa „Zarządzanie mediami. Teoria i praktyka” 

7-8 marca 2013 r.

Jedna z pierwszych w Polsce konferencji poświęconych problematyce zarządzania mediami. Podczas dwudniowych obrad starano się usystematyzować rozważania w obszarze media management, a także odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące istotności tej młodej dyscypliny we współczesnym świecie uwzględniając przy tym z perspektywę praktyczną i naukowo-badawczą.

W konferencji wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób. Uczestnicy byli zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wśród nich znajdowali się praktycy, a więc prezesi, dyrektorzy i redaktorzy naczelni przedsiębiorstw medialnych, a także teoretycy - naukowcy zajmujący się mediami i procesami zarządzania w organizacjach medialnych. Praktycy i teoretycy mediów wymieniali się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, przemyśleniami i wynikami badań na temat sytuacji współczesnych mediów, specyfiki zarządzania nimi oraz zmian, jakim nieustannie podlegają.

 

Konferencja naukowa „Zarządzanie humanistyczne: zakres, metody, paradygmaty”

9-10 stycznia 2014 r.

Konferencja odbywała się w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod honorowym patronatem JM Wojciecha Nowaka, Rektora UJ. Jej głównym celem była refleksja nad szeregiem zagadnień dotyczących humanistycznych aspektów zarządzania. Poruszono m.in. problemy dotyczące tożsamości nauk o zarządzaniu, założeń paradygmatycznych, metod badawczych i roli zarządzania humanistycznego we współczesnym świecie. Gośćmi konferencji byli wybitni przedstawiciele nauki, m.in. prof. Barbara Czarniawska, prof. Monika Kostera czy prof. Sławomir Magala.

 

I Międzynarodowa Konferencja Mediów Publicznych: „Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy”

4-5 czerwca 2014 r.

W związku z obchodami 25-lecia wolności mediów w Polsce, praktycy i teoretycy mediów spotkali się w Krakowie, aby porozmawiać o wyzwaniach, problemach i zmianach, jakie zaszły i dalej zachodzą w mediach publicznych po 1989 roku. Podczas konferencji poruszono szereg istotnych, z punktu widzenia zarządzania mediami, zagadnień, a w tym m.in. finansowanie mediów publicznych, niezależność mediów w państwach demokratycznych, rola nowych podmiotów w przestrzeni medialnej, a także wyzwania stojące przed współczesnymi osobami zarządzającymi organizacjami medialnymi.

 

Międzynarodowa konferencja „Facebook - lustro mediów”

12 czerwca 2015 r.

Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a inspiracją do jej zorganizowania stała się mijająca dziesiąta rocznica powstania Facebooka - serwisu społecznościowego, który w szybkim tempie stał się najpopularniejszym kanałem informacyjno-komunikacyjnym na świecie. Czas ten był pretekstem do podjęcia rozważań nad istotą i konsekwencjami istnienia Facebooka w przestrzeni społecznej i medialnej. Konferencja była przedsięwzięciem zorganizowanym wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Gdański.

PUBLIKACJE

„Publiczne przedsiębiorstwo medialne - determinanty, systemy, modele”

Autor: prof. Bogusław Nierenberg

Pionierska na polskim rynku publikacja, która porusza szerokie spektrum problemów dotyczących zarządzania mediami. Opisuje m.in. rynek publicznych mediów elektronicznych, uwarunkowania ich funkcjonowania (zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne), a także strategie publicznych przedsiębiorstw medialnych. Adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką medialną. Zarówno do praktyków, chcących poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę, jak również dla przedstawicieli środowiska akademickiego, badaczy i studentów.

 

„Zarządzanie mediami - ujęcie systemowe”

Autor: Prof. Bogusław Nierenberg

(…) książka ma charakter pionierski na gruncie polskim, gdzie ten obszar funkcjonowania mediów jest stosunkowo słabo penetrowany, choć prof. Nierenberg należy do grona badaczy, których prace wyznaczają standard w tej dziedzinie. Książkę uznaję za niezwykle wartościową i potrzebną, należącą do najlepszych opublikowanych w ostatnich kilku latach pozycji medioznawczych i politologicznych. Przyjęte przez Autora konstrukcja i metodologia pozwoliły mu na zrealizowanie w pełni zamierzeń badawczych. Zamysł dokonania systematyzacji problematyki, opisu i analizy kwestii zarządzania mediami - z własną „wartością dodaną” - w pełni się powiódł. Podkreślić też wypada jasność wywodu, świetny język, a także trud włożony w przedstawienie wielodyscyplinarnej literatury i analizę zgromadzonego materiału empirycznego.

Fragment rec. prof. Stanisława Jędrzejowskiego

 

 

„Zarządzanie reklamą”

Pod redakcją Prof. Bogusława Nierenberga

 

 

“Media management. A Comparative Analysis of European and American Systems”

Autor: prof. Bogusław Nierenberg

Publikacja stanowi bardzo ważny wkład w rozwój nauki o zarządzaniu mediami. W sposób kompleksowy ujmuje wiele zagadnień istotnych z punktu widzenia współczesnych organizacji medialnych, uwzględniając przy tym zarówno praktyczny, jak i teoretyczny wymiar poruszanych problemów. Stanowi źródło wiedzy na temat historii refleksji dotyczącej zarządzania mediami, współczesnych systemów medialnych, strategii organizacji medialnych, a także problemów i wyzwań stojących współcześnie przed osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w mediach.

 

 

„Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych”

Autor: dr hab. Jan Kreft

Publikacja dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem globalnych podmiotów medialnych w współczesnym świecie. Jest to bardzo ważna pozycja na polskim rynku wydawniczym. W książce opisane zostały kwestie dotyczące niezwykle istotnych obecnie, zachodzących w przestrzeni medialnej przemian o charakterze globalnym, takich jak np. cyfryzacja, czy konwergencja. Autor opisuje strategie działania transnarodowych korporacji transmedialnych, a także ich rolę i znaczenie. W pracy opisane są studia przypadków dużych firm medialnych, takie jak np. Time Warner, Disney, Bertelsmann czy Sony. Publikacja przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem, zasadami działania i znaczeniem dużych podmiotów na scenie medialnej.

 

 

„Za fasadą społeczności”

Autor: dr hab. Jan Kreft

Jedna z niewielu dostępnych na polskim rynku publikacji, które poruszają zagadnienia z obszaru nowych mediów, analizując je w sposób krytyczny. Książka dotyczy ważnych i bardzo aktualnych problemów, takich jak np. rola i znaczenie nowych, funkcjonujących w przestrzeni medialnej, podmiotów jakimi są Google, Facebook, czy Twitter. Dominacja tych nowomedialnych korporacji w przestrzeni Web 2.0 stanowi dziś niezwykle ciekawe zagadnienie. Z jednej strony specyfika przestrzeni internetowej, w której funkcjonowanie wpisany jest demokratyczny model tworzenia treści, z drugiej zaś zawłaszczanie tejże przestrzeni przez kilka podmiotów, których pozycja systematycznie wzrasta, marginalizując przy tym znaczenie mediów tradycyjnych.

 

„Zarządzanie humanistyczne”

Red. Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Jan Kreft

Wszystkie teksty zamieszczone w niniejszej publikacji można uznać za oryginalne i wnoszące do nurtu humanistycznego myślenia o zarządzaniu nowe, a czasami wręcz intrygujące wątki. Monografia Zarządzanie humanistyczne jest pierwszą tego typu pracą ukazującą się w języku polskim. Choć wspólnym mianownikiem całości jest humanistyka, to po lekturze wszystkich rozdziałów czytelnik konstatuje, że dochodzenie do niej w przypadku kolejnych Autorów miało swój indywidualny i specyficzny charakter. Stanowi to bez wątpienia istotny walor całego tomu. Co zaskakujące, Zarządzanie humanistyczne jawi się jako praca interdyscyplinarna. Całość doskonale odzwierciedla różnorodność myślenia, z jakim mamy do czynienia w obszarze humanistycznego zarządzania.

Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Marka

 

 

Przyszłość dziennikarstwa radiowego

Red. Prof. B. Nierenberg, Prof. J. Kreft, Prof. J. Kania

KWARTALNIK NAUKOWY „ZARZĄDZANIE MEDIAMI”

Działające przy Katedrze czasopismo „Zarządzanie mediami” wydawane jest od 2013 r. i jest to pierwsze w Polsce pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Skierowane jest przede wszystkim do badaczy mediów, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Do 2015 r. redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Bogusław Nierenberg. Obecnie jest nim prof. Jan Kreft. Celem kwartalnika jest prezentowanie wyników badań w zakresie praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi. Czasopismo wydawane jest online. W 2015 r. Zarządzanie Mediami otrzymało 6 pkt. na liście B czasopism punktowanych przez MNiSW.

Link do strony czasopisma: http://www.ejournals.eu/ZM/