Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

 • dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i społeczności bezpaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej
 • dziedzictwo kulturowe pograniczy Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
 • dziedzictwo kulturowe niewygodne, wymazywane, zideologizowane, odrzucone, undergroundowe
 • rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w przestrzeniach wypędzenia i holocaustów
 • przestrzenie pamięci i (nie)pamięci
 • trudna pamięć kulturowa (zawłaszczana, wymazywana, zideologizowana)
 • stereotypy etniczne
 • religijność w kulturze współczesnej (prawosławie, greko-katolicyzm, judaizm, islam)
 • pogranicza kulturowe
 • ludzie i sztuka
 • teksty kanoniczne i apokryficzne
 • komunikacja międzykulturowa
 • wielokulturowość
 • wielokulturowość i zarządzanie
 • dialog międzykulturowy
 • nowe projekty w sferze wielokulturowości i dziedzictwa kulturowego
 • regionalizm i nowy regionalizm
 • antropologia religii
 • antropologia wizualna
 • antropologia miasta
 • antropologia muzeów
 • psychologia międzykulturowa
 • psychologia miejsca
 • psychoterapia

 1. 2021 – projekt ,, Raport o sytuacji uczniów romskich w krakowskich szkołach wynikający z pandemii COVID-19”, w ramach programu ,,Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, wspólnie z Romskim Stowarzyszeniem Oświatowym Harangos, Asystentami Edukacji Romskiej, Fundacją Przestrzenie Dziedzictwa oraz Centrum Rozwoju i Psychologii Weronika Potaczek;
 2. 2021 – identyfikacja i dokumentacja najstarszych grobów i małej architektury sakralnej na cmentarzach Orawy, wspólnie z Fundacją Przestrzenie Dziedzictwa, grant w ramach programu ,,Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) i MKiDN;
 3. 2021-2022 – Ginący świat – ginąca pamięć. Dziedzictwo kulturowe tradycyjnej profesji pasterstwa na pograniczu polsko-słowackim, miniGRANTY w ramach działania „Program Motywacyjny” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) HERITAGE UJ;
 4. 2021 – Dziedzictwo tradycyjnej kultury pasterskiej w polskich Karpatach, wspólnie z Fundacją Przestrzenie Dziedzictwa, Muzeum Tatrzańskim, Muzeum Beskidzkim w Wiśle, Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Orawską Biblioteką Publiczną w Jabłonce, grant, finansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, program ,,Kultura ludowa”;
 5. 2021 – ,,Tradycyjne profesje romskie z polskich kolekcji muzealnych i prywatnych”, wspólnie z Fundacją Przestrzenie Dziedzictwa, Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Ośrodek Pogranicze Sztuk Kultur Narodów – Sejny, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, grant, finansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, program ,,Kultura ludowa”;
 6. 2020 – ,,Kultura ludowa w sieci", realizacja 16 kursów e-learning o kulturze ludowej różnych regionów, wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra, program ,,Kultura w internecie”, grant, finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, ekspert ds. kultury regionalnej;
 7. 2020 – Dziedzictwo romskie z prywatnej kolekcji Pawła Lechowskiego, wspólnie z Fundacją Przestrzenie Dziedzictwa, program ,,Kultura w internecie”, finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego;
 8. 2020 – Dziedzictwo kulturowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce, grant w ramach programu Moje miejsce na ziemi, wspólnie z Fundacją Przestrzenie Dziedzictwa oraz p. Lucyną Borczuch, finansowanie: Narodowe Centrum Kultury, maj-listopad 2020;
 9. 2020-2015 – Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe, NPRH, nr  12H 13 0604 82 (podtyp wniosku: moduł badawczy 1.2, kierownik grantu: prof. Dr hab. Ilona Czamańska, UAM w Poznaniu) – główny wykonawca grantu (zadanie: badanie dziedzictwa kulturowego Wołochów na terenie Europy – od Albanii do północnych Karpat);
 10. 2017 – grant na realizację zadania publicznego Urzędu Miasta Krakowa (Gminy Miejskiej Kraków) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie: „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”, na przeprowadzenia badań w sektorze kultury, opracowanie ich wyników  i opublikowanie w 17 numerze czasopisma „Zarządzanie w kulturze”, 12 miesięcy, kierownik i główny wykonawca grantu, wspólnie z Małopolskim Towarzystwem Doradczym – Stowarzyszeniem Konsultantów na rzecz Rozwoju Lokalnego i Przedsiębiorczości;
 11. 2012-2009 – Wielkie święta w rumuńskim kalendarzu prawosławnym. Wierzenia. Obrzędy. Ikonografia – kierownik grantu naukowo-badawczego własnego (habilitacyjnego) MNiSW (NCN), realizowanego przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie;
 12. 2007 – projekt badawczy ,,Malowane klasztory Bukowiny Południowej, finansowany przez Fundację im. Lanckorońskich, Bukareszt 2007 (II edycja) – na wykonanie kwerendy źródłowej w bibliotekach Bukaresztu (Rumunia), miesiąc, główny wykonawca grantu;
 13. 2007 – projekt badawczy ,,Malowane klasztory Bukowiny Południowej, finansowany przez Fundację na rzecz  Nauki Polskiej w ramach programu ,,Kwerenda", Bukareszt 2007, 1 miesiąc, główny wykonawca grantu;
 14. 2003 – projekt badawczy ,,Malowane klasztory Bukowiny Południowej, finansowany Fundacji im. Lanckorońskich, Bukareszt 2003, na wykonanie kwerendy źródłowej w bibliotekach Bukaresztu (Rumunia), 1 miesiąc, główny wykonawca projektu;
 15. 2003-2000 – Malowane klasztory Bukowiny Południowej. Współczesne znaczenia i konteksty klasztorów położonych na kulturowym pograniczu – główny wykonawca grantu naukowo-badawczego (promotorskiego) KBN, realizowanego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ;
 16. 1999 – projekt badawczy ,,Malowane klasztory Bukowiny Południowej, finansowany z funduszy Szwajcarskiej Fundacji Kultury Pro Helvetia – Szwajcaria (St. Gallen, Zurych) 1999 – na wykonanie kwerendy źródłowej dotyczącej Rumunii i dziedzictwa kulturowego prawosławia w bibliotekach szwajcarskich, 2 tygodnie, główny wykonawca projektu.

Prowadzone badania interdyscyplinarne i kwerendy źródłowe w: Polska, Rumunia, Szwajcaria, Słowacja, Ukraina, Rosja, Bułgaria, Serbia, Albania, Grecja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Republika Macedonii Północnej.

Monografie naukowe

 1. Raport o sytuacji uczniów romskich w krakowskich szkołach wynikający z pandemii COVID-19, Kraków 2021, w ramach Programu ,,Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji (wspólnie z: Edytą Jaśkowiak, Izabelą Jaśkowiak, Łukaszem Kocójem, Pawłem Lechowskim, Dorotą Łuszczek), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2021, s. 60.
 2. Sacrum na płótnie malowane. Zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce (wspólnie z Marią Białkowską-Borczuch, Lucyną Borczuch), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 170.
 3. Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 496.
 4. Rumuńscy święci (wspólnie z Jarosławem Charkiewiczem – udział własny 50%), Warszawska Metropolia Prawosławna i Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2012, s. 176.
 5. Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 440.

Redakcja monografii naukowych

 1. Kaszubskie dziedzictwo kulturowe: ochrona – trwanie – rozwój, red. Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Krystyna Barańska, Mirosław Kuklik, Kraków 2021, s. 314.
 2. Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona, (re)interpretacja, seria: Dziedzictwo i pamięć kulturowa, t. 1, red. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukasiewicz, Kraków 2019, ss. 300.
 3. Zarządzanie w sektorze kultury – między teorią i praktyką, red. Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Alicja Kędziora, Kraków 2019, s. 250.
 4. Bacowie i wałasi. Współczesna kultura pasterska na pograniczu polsko-słowackim, red. Ewa Kocój, Józef Michałek, Cieszyn-Warszawa 2018, s. 250.
 5. Faces of the identity and memory. The cultural heritage of Central Europe (managing and case studies), red. Ewa Kocój, Łukasz Gaweł, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 224.
 6. Cultural heritage – management, identity and potential, red. Łukasz Gaweł, Ewa Kocój, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 140.

Artykuły naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach naukowych (wybrane, od 2012)

 1. Zajrzeć do wnętrza. Dziedzictwo kulturowe w społecznościach lokalnych – problemy nie tylko definicyjne – monografia: ,,Tradycja dla lokalności”, red. C. Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2020.
 2. Обычаи и верования, связанные с началом пастбищного сезона на польско-словацком пограничье в XXI веке (избранная проблематика), Moskwa 2020.
 3. A saint defender. The veneration of Saint John the New of Suceava in Bukovina – from history to contemporary culture, ,,Analele Bucoviniei”, 2019, ANUL XXVI, 2 (53) / 2019, s. 491-506 [ERIH].
 4. Między mainstremem a undergroundem. Dziedzictwo regionalne w kulturze europejskiej – odkrywanie znaczeń, [w:] Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Seria wydawnicza: ,,Studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową“, tom I, Kraków 2019, red. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, s. 10-35.
 5. Пугающие и... святые. Вера в псоглавцев в давней [w:] Уникальное и типичное в фольклоре. Сборник научных стате, A. Moroz, N.W. Petrow, N.S. Petrowa, O. Belowa, Moskwa 2019, s. 36-54.
 6. Zarządzanie w sektorze kultury w Polsce – krótka historia idei [w:] Zarządzanie w sektorze kultury w Polsce – między teorią a praktyką, red. Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Alicja Kędziora, Kraków 2019, s. 31-48.
 7. Ginący świat pasterzy karpackich. Życie codzienne pasterzy na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybrane zagadnienia), [w:] Bacowie i wałasi. Kultura pasterska na pograniczu polsko-słowackim, red. Ewa Kocój, Józef Michałek, 2018.
 8. ,,Na sałasie ni ma pani lekko“. Życie codzienne pasterzy wołoskich na szałasach na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybór zagadnień), ,,Balcanica Posnaniensia“, 2018, XXV, s. 269-295 [ERIH PLUS].
 9. Powroty do tematów pasterskich. Zwyczaje i wierzenia związane z rozpoczęciem sezonu pasterskiego na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku (wybór zagadnień), ,,Etnografia Polska”, 2018, z. 1-2, s. [ERIH].
 10. Śladami ostatnich wędrujących pasterzy karpackich. Raport z wiosennego redyku rodziny Szczechowiczów (kwiecień 2018), ,,Almanach Podhalański“, 2018.
 11. Odrażający i… święci. Wierzenia o psiogłowcach w dawnej i współczesnej tradycji pogranicza bizantyńsko-słowiańskiego, artykuł, ,,Slavica Slovaka”, 2017, 52, 1, s. 44-56 [ERIH].
 12. Ostatni pasterze Karpat? Redyk Karpacki 2013 – fenomen międzynarodowego projektu dotyczącego współczesnej wołoskiej kultury pasterskiej, ,,Culturologica Slovaka”, 2017, 2, s. 2-37.
 13. Sacrum i przestrzeń. Hierotopia wyspy Kefalonii w Grecji (wstępne rezultaty badania pilotażowego), ,,Łódzkie Studia Etnograficzne”, 2017, 56, s. 125-147.
 14. Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych kręgu Karpat – narracje lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego), ,,Prace Etnograficzne”, 2016, z. 3, s. 193-213 [ERIH PLUS].
 15. Artifacts of the past as traces of memory. The Aromanian cultural heritage in the Balkans, Res Historica, 2016, p. 175-195 [ERIH PLUS].
 16. Ignorance versus degradation? The profession of Gypsy bear handlers and managing of inconvenient intangible cultural heritage. Case study – Romania (I), ,,Zarządzanie w Kulturze”, 2016, z. 3, s. 263–283 [ERIH PLUS].
 17. Ikony ze zbiorów muzealnych w dziedzictwie kulturowym Republiki Mołdawii – recenzja książki Adelaidy Chiroşca, Icoane mariale din patrimonial Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (secolele XVII-XX). Catalog, Wydawnictwo: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău 2014, s. 200, fot. 172, ,,Zarządzanie w Kulturze”, 2017, z. 2.
 18. Opowieść niewidzialnego miasta. Dziedzictwo kulturowe Moskopola w Albanii – rewitalizacja oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią kulturową [w:] Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja, red. M. Kwiecińska, Kraków 2016, s. 270-285.
 19. The Story of an Invisible City. The Cultural Heritage of Moscopole in Albania. Urban Regeneration, Cultural Memory and Space Management [in:] Intangible heritage of the City. Musealisation, preservation, education, ed. By M. Kwiecińska, Kraków 2016, s. 267-280.
 20. Zanikająca profesja? Cygańscy niedźwiednicy w Rumunii (Ursari) – historia i metody tresury – ,,Studia Romologica”, 2015, 8, s. 146-164.
 21. Bizantyjsko-słowiańska literatura apokryficzna i jej wpływ na folklor oraz ikonografię Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky, red. K. Ženuchova, rozdział w monografii, Bratysława 2015, s. 133-158.
 22. Memory and identity. Monuments of Romanian tangible culture inscribed on the UNESCO World Heritage List (presentation), in: Faces of the identity and memory. The cultural heritage of Central Europe (managing and case studies), ed. by Ewa Kocój, Łukasz Gaweł, Kraków 2015, s. 11-35.
 23. Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach, ,,Prace Etnograficzne”, 2015, z. 4, s. 271-305 [ERIH PLUS].
 24. Heritage without Heirs? Tangible and religious cultural heritage of the Vlachs minority in Europe in the context of interdisciplinary research project (contribution to the subject), ,,Balcanica Posnaniensia”, Poznań 2015, s. 137-147 [ERIH PLUS].
 25. Sacrum i łzy. Fenomen płaczących ikon w wyobrażeniach religijnych w prawosławiu (wybrane zagadnienia – I), ,,Slavica Slovaca” 2015, R. 50, 2, s. 140-156 [ERIH].
 26. Penance and transformation. The symbolism of the paschal cycle in the Romanian Orthodox tradition, ,,European Journal of Science and Theology", February 2015, Vol. 11, No 1, s. 225-236 [Web of Science (JCR), nr ISSN 1842 - 8517].
 27. Dziedzictwo bez dziedzica? Materialne i religijne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego w Europie w kontekście projektu interdyscyplinarnych badań (przyczynek do tematu – I), ,,Zarządzanie w Kulturze", 2015, z. 2, s. 137-150 [ERIH PLUS ].
 28. European representations of others. Reflecting on the Us and them. An intricate history of otherness – exhibition, ,,Anthropos", 108(1): 2013, s. 273-277 [Web of Science (JCR), nr 1211, 0257-9774].
 29. The Romanian ritual of căluşari – between an obsolete meaning and a preserved structure, ,,Anthropos", 108(2): 2013, s. 565-575 [Web of Science (JCR), nr 1211, 0257-9774].
 30. The damned of the Last Judgment or what the Romanians paint in the Orthodox icons (historical and contemporary cultural contexts), ,,Journal for the Study of Religions and Ideologies", vol. 12, issue 35 (Summer 2013), s. 86-108 [Web of Science, Arts & Humanities Citation Index, 1583-0039].
 31. Kalendarz liturgiczny Kościoła prawosławnego w Rumunii - lokalna transformacja tradycji bizantyjskiej, ,,Balcanica Posnaniensia. Acta et studia", XIX, Poznań 2012, s. 95-110 [Lista B MNiSW, nr 0239-4278].
 32. The image of Gypsies in Polish iconographic collections (the 19th century – the first half of the 20th century), wspólnie z Katarzyną Plebańczyk i Pawłem Lechowskim (udział własny - 75%), ,,ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială", 2012, vol. II, nr. 3, s. 74-88.