Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

wyższe, profesor nauk humanistycznych

profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim

doktor habilitowany nauk o zarządzaniu

doktor nauk ekonomicznych

Urodziłem się 26 czerwca 1953 r. w Grudziądzu. Moimi rodzicami byli Stefania i Franciszek Nierenbergowie. W rodzinnym mieście ukończyłem szkołę podstawową i średnią, a w 1973 r. rozpocząłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku elektrycznym wydziału Matematyczno-Chemiczno-Fizycznego. Studia ukończyłem w roku 1977. Na podstawie pracy: Koncepcja rozwoju sieci elektroenergetycznej 15 kV na terenie rejonu elektroenergetycznego Paczków otrzymałem tytuł zawodowy magistra elektrotechniki. W tym samym roku rozpocząłem pracę zawodową. Najpierw w Zakładzie Doświadczalnym Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, następnie w Radiu Opole, Telewizji Katowice, Programie II TVP w Warszawie, następnie w Opolskim Ośrodku Regionalnym TVP S.A. i ponownie w Radiu Opole. W tym samym czasie weryfikowałem naukowo swoje doświadczenia medialne oraz zajmowałem się pracą dydaktyczną w Uniwersytecie Opolskim, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W trakcie pracy dziennikarskiej przechodziłem kolejne szczeble kariery zawodowej. Zarządzałem rozmaitymi zespołami pracowniczymi, począwszy od szefa ekipy realizującej produkcje radiowe i telewizyjne oraz kierownika redakcji, po dyrektora ośrodka telewizyjnego, a także prezesa i redaktora naczelnego rozgłośni regionalnej radia. W tym czasie doskonaliłem swoje umiejętności zawodowe na licznych kursach i studiach podyplomowych (wykaz poniżej).

Od 1980 roku do rozwiązania byłem członkiem Komisji Zakładowej przy Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu. Spośród kilkudziesięciu dziennikarzy pracujących w owym czasie w Radiu Opole do NSZZ Solidarność należały jedynie trzy osoby. W trakcie tej pierwszej Solidarności wspierałem aktywnie działalność Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego. Byłem między innymi współorganizatorem obchodów pierwszej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych na Górze Świętej Anny (sierpień 1981). Aktywnie działałem i uczestniczyłem w promocji ówczesnego przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego Stanisława Jałowieckiego w konkursie na stanowisko wojewody opolskiego (marzec 1981). Za tę działalność byłem w stanie wojennym przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa zostałem odsunięty od anteny radiowej, zdegradowany do stanowiska stażysty, pozbawiony znacznej części miesięcznych zarobków. Moja działalność w owym czasie została udokumentowana przez dr Zbigniewa Bereszyńskiego w rozdziale siódmym zatytułowanym „Służba Bezpieczeństwa i media informacyjne w województwie opolskim” w Studiach i materiałach IPN Wrocław zatytułowanych „Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945-1989” pod redakcją dr Ksawerego Jasiaka (Wyd. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu – Delegatura w Opolu, Opole 2012, ss. 167-280).

W 1996 r. byłem stypendystą Instytutu Goethego Berlinie. Po zdaniu stosownego egzaminu otrzymałem certyfikat ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache).

W 2000 r. zdałem egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W tym samym roku zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu.

W latach 1998-2002 byłem twórcą oraz pierwszym szefem Ośrodka TVP w Opolu, finansowanego ze środków publicznych (abonamentu), dotacji samorządów Opolszczyzny oraz środków komercyjnych (reklamy). 17 stycznia 2000 r. Ośrodek rozpoczął emisję własnego programu telewizyjnego. Było to pionierskie przedsięwzięcie w skali całego kraju.

W 2000 r. ukończyłem studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem.

W 2003 r. ukończyłem w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę MBA.

W 2003 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego otrzymałem stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji zatytułowanej: Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej.

W 2008 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie oceny dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

26 lutego 2013 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, nadał mi tytuł profesora nauk humanistycznych.

Obecnie (tj. w styczniu 2021 r.) jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W moim macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim jestem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Uprzednio, w latach 2004-2008 pracowałem jako adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. W latach 2006-2009 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Opolskim, a obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego.

W Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2009-2012 pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Kultury. W tym czasie kierowałem zespołami badawczymi jako kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów (2009-2012), a następnie Katedry Zarządzania i Ekonomiki Mediów przekształconej w Katedrę Zarządzania Ekonomiki Mediów i Reklamy (2012 do obecnie). W latach 2012-2016 pełniłem funkcję prodziekana ds. finansowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 zostałem zatrudniony w Katedrze Zarządzania Ekonomiki Mediów i Reklamy Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. 1 lipca 2018 przeszedłem na emeryturę, jednak nadal pracuję na dotychczasowym stanowisku profesora zwyczajnego i nadal kieruję Katedrą Zarządzania Ekonomiki Mediów i Reklamy w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W pracy naukowej zajmowałem się (i zajmuję) przede wszystkim kwestiami dotyczącymi zarządzania organizacjami medialnymi, a także rozmaitymi kwestiami związanymi z komunikowaniem i jego skutecznością, na przykład reklamą. Większość mojego dorobku naukowego poświęcona jest tym problemom badawczym. W pracy naukowej łączę wiedzę teoretyczną z moim doświadczeniem menedżerskim.

Pod moją opieką naukową dziewięć osób uzyskało stopień doktora, a kolejne dwie mają otwarte przewody doktorskie. Aktywnie wspierałem rozwój naukowy młodszych pracowników naukowych w uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych i tytułu profesorskiego.

Wypromowałem ponad 200 magistrantów. Jedna z moich magistrantek, Marta Połeć otrzymała w 2014 r. Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu badawczego zatytułowanego „Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce”, który przygotowała pod moją opieką naukową.

Poczytuję sobie także za wielki honor, że byłem jednym z pomysłodawców, a także laudatorem w nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego wybitnemu uczonemu profesorowi Witoldowi Kieżunowi. Jest On absolwentem naszego Uniwersytetu, a jego życiorys to przykład niezłomnej postawy i bohaterstwa w walce o niepodległą Polskę.

Przed rozpoczęciem pracy naukowej byłem dziennikarzem i menedżerem w rozmaitych organizacjach medialnych. W latach 1999-2001 kierowałem Ośrodkiem Telewizyjnym w Opolu, a w latach 2002-2006 byłem prezesem i redaktorem naczelnym Radia Opole S.A. W trakcie kierowania przeze mnie pracami zarządu Radia Opole stacja ta osiągnęła najwyższą w Polsce słuchalność spośród wszystkich regionalnych stacji radiowych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych.

Byłem także pomysłodawcą i inicjatorem przeprowadzenia w Radiu Opole procesu certyfikującego, w wyniku którego Rozgłośnia Opolska, jako jedna w kraju, otrzymała certyfikat zarządzania jakością 9001 w zakresie produkcji i rozpowszechniana programu regionalnego radia publicznego (do dziś jest jedynym przedsiębiorstwem medialnym w Polsce, które taki certyfikat posiada).

1978-81 - dziennikarz w Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu.

1984-85 - dziennikarz Ośrodka Telewizyjnego w Katowicach.

1985-86 - kierownik Redakcji Publicystyki Kulturalnej i Widowisk Ośrodka Telewizyjnego w Katowicach.

1986-89 - stała współpraca dziennikarska z programem II TVP w Warszawie.

1989 - debiut reżyserski (ocena celująca za realizację telewizyjną adaptacji ośmiu opowiadań z tomu Opowiadania futurologiczne Andrzeja Warchała)

1990-97 - dziennikarz Redakcji Opolskiej Oddziału TVP S.A. w Katowicach

1997-98 - redaktor zamawiająco-programujący d/s Regionu Opolskiego

1998-99 - publicysta w Redakcji Widowisk Oddziału TVP S.A w Katowicach

1999-01 - kierownik Redakcji Opolskiej Oddziału TVP S.A. w Katowicach

2001-02 - kierownik Opolskiego Ośrodka Regionalnego TVP S.A. w Opolu

2002-06 - prezes i redaktor naczelny Radia Opole S.A.

2006-11 - komentator i redaktor Radia Opole S.A.

1977-78 – justier monochromatorów i spektrofluorymetrów w Zakładzie

Doświadczalnym Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.

1996 – współpraca z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego w zakresie

specjalności dziennikarskiej na kierunku filologia polska

1996 – stypendysta w Instytucie Goethego w Berlinie (certyfikat ZDaF - Zertifikat

Deutsch als Fremdsprache).

1998-06 - współpraca z Wyższą Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

2000 – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

2002-03 – studia podyplomowe oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania.

2003-06 – adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

2006-09 – adiunkt w Uniwersytecie Opolski

2006-08 – adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008-13 – kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009-12 – dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Opolskim

2012-16 – prodziekan ds. finansowych w Wydziale Zarządz. i Komunik. Społecznej UJ

2012-16 – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim

2013 – profesor tytularny

2013–21 – kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy UJ

2016 – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim

2018 – przeszedłem na emeryturę, jednak nadal pracuję w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

1998 – członek Stowarzyszenia Naukowego Instytut Śląski w Opolu

2006 – członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Oddział w Katowicach

2008 – członek–założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

2008 – członek–założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego

2010 – członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Oddział w Krakowie

2013 – członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Oddział w Krakowie

2013–16 – inicjator powołania Komisji i wiceprzewodniczący Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności

2016 – członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności

1980–82 – członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Polskim Radiu Opole

1998–04 – inicjator, założyciel i członek prezydium zarządu Stowarzyszenia Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego (pierwszą przewodniczącą Stowarzyszenia była prof. Dorota Simonides)

1998–01 – radny Sejmiku Województwa Opolskiego (pierwszej kadencji)

1999–03 – członek Rady Społecznej Szpitala Reumatologicznego-Rehabilitacyjnego w Pokoju

2000–12 – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Charytatywnego „Wigilia dla samotnych i ubogich” (przewodniczącym Stowarzyszenia był w owym czasie ks. dr Zygmunt Lubieniecki)

2001–04 – członek Rady Społecznej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2001 – członek Honorowego Stowarzyszenia Brygadierów w Opolu

2005 – członek Stowarzyszenia Parlament Dobroczynności

W latach siedemdziesiątych, za reportaże radiowe: Podzwonne dla Królowej, Portret słowem malowany oraz Ziemia - żywioł czwarty byłem nagradzany w konkursach programu III i Redakcji Reportażu Literackiego Polskiego Radia w Warszawie. Otrzymałem też w 1980 r. nagrodę dziennikarską im. Jana Łangowskiego.

W 1994 roku wspólnie z Tadeuszem Horoszkiewiczem zrealizowałem film dokumentalny zatytułowany „Jak rzeka..." opowiadający o migracji Polaków i Ślązaków ze Śląska i na Śląsk. Został on zaprezentowany na sympozjum europejskich regionalnych telewizji publicznych Circom Regionale w Liege w Belgii w 1994 r. Film ten emitowały telewizje: belgijska (TV1), niemiecka (ZDF) oraz polska (TVP2).

Jestem autorem licznych artykułów i referatów, a także monografii naukowych. Wyniki swoich badań prezentowałem na konferencjach naukowych w kraju, jak i zagranicą. Jako pierwszy polski uczony uczestniczyłem w najważniejszym na świecie spotkaniu badaczy zajmujących zarządzaniem i ekonomiką mediów – World Media Economics & Media Management (Ameryka Południowa, 2010 r.).

Jestem też autorem kilkuset audycji oraz felietonów popularyzujących naukę, które były emitowane na antenie Telewizji Katowice, Telewizji Opole, Radia Opole oraz publikowane przez Nową Trybunę Opolską i miesięcznik Opole.

Jestem także autorem dwóch tomików poetyckich: Dychotomia uczuć I (Opole 2006) oraz Dychotomia uczuć II (Opole 2013), zbioru felietonów radiowych Silva rerum (Kraków 2009), a także reportaży Na to żeby komuś odebrać wolność musi być sąd (Kraków 2016).

  • Srebrny Krzyż Zasługi (1988 r.)

  • Srebrny Krzyż Zasługi (2021 r.)

  • Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (1999 r.)

  • Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Sportu (2000 r.)

  • Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Województwa Opolskiego (2004 r.)

  • Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Menedżer lider społeczno-gospodarczy (2005 r.)